Ekonomika (40)

Ką tiria ekonomikos teorija? Kokias funkcijas atlieka ekonomikos teorija? Kaip suprantate metodologinę ekonomikos teorijos funkcija? Ekonomikos teorijos ir ekonominės politikos ryšys. Kas apsprendžia ekonominių santykių esmę? Kas yra ekonominė kategorija? Kokius ryšius nusako ekonomikos dėsniai? Ar galima klasifikuoti ekonominius dėsnius? Kaip veikia ekonomikos dėsniai? Kokie metodai naudojami tiriant žmonių ekonominius santykius? Ko reikalauja iš tyrėjo dialektikos metodas? Kas yra mokslinė abstrakcija ir kam ji naudojama? Kodėl tirdami ekonominius reiškinius ir procesus negalime apseiti be analizės ir sintezės metodų? Kas yra indukcija ir dedukcija ir kaip susiję su analizės ir sintezės metodu? Kokie iš matematinių metodų plačiausiai naudojami tiriant ekonominius reiškinius ir procesus? Kam ir kada naudojami grafiniai metodai? Kodėl materialinių gerybių gamyba yra visuomenės gyvenimo pagrindas? Kas yra poreikiai ir kaip jie realizuojami? Kokius ryšius nusako poreikių augimo dėsnis? Kas yra ekonominiai interesai ir kaip jie klasifikuojami? Kas yra ištekliai ir kam naudojami? Kas sudaro gamybos veiksnius? Apibūdinti mažėjančio rezultatyvumo dėsnio esmę? Kas yra verslumas? Kaip įtakoja verslumą mokslo pasiekimai ir informacija? Iš kokių sferų susideda materialinių gėrybių gamyba? Kas apsprendžia ekonominio ūkio sistemų tipą? Pagrindinės ekonominės sistemos. Kokius pagrindinius ekonomikos organizavimo klausimus privalo spręsti visuomenė norėdama patenkinti savo poreikius? Kokie ekonominiai dėsniai lemia klausimų ką, kaip ir kam gaminti sprendimą? Kaip ekonomikos organizavimo uždaviniai spendžiami tradicinėje, rinkos, komandinėje, mišrios ekonomikos sistemoje? Kas būdinga natūraliam ūkiui? Ko reikia, kad natūralus ūkis peraugtų į prekinį ūkį? Kas būdinga paprastam prekiniam ūkiui? Kokį vaidmenį atliko vertės dėsnis pereinant nuo paprasto prekinio ūkio prie kapitalistinio? Ką turi bendro ir kuo skiriasi paprastoji prekinė gamyba nuo kapitalistinės? Kas yra prekė ir kuo skiriasi nuo produktų? Kaip suprantate prekės naudingumą? Kas yra prekės mainomoji vertė? Apibūdinkite pagrindines prekės vertės teorijas. Kodėl atsiranda pinigai? Kokie daiktai atliko pinigų vaidmenį prieš atsirandant monetom? Kodėl buvo pradėtos kaldinti monetos ir pinigais tapo brangieji metalai? Kokios pagrindinės pinigų kilmės teorijos? Kokias funkcijas atlieka pinigai? Kiek pinigų turi būti apyvartoje? Kas atsitinka jei nusižengiama pinigų kiekio apyvartoje dėsniui? Kodėl atsiradus kreditiniams santykiams piniginių ženklų poreikis apyvartoje sumažėja? Ar gali vekseliai atlikti kai kurias pinigtų funkcijas? Kada buvo pradėtas kaldinti pirmos lietuviškos monetos? Kaip kito lito konvertabilumas Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerio atžvilgiu tarpukario Lietuvoje? Kada ir kodėl vėl buvo įvestas litas ir kaip susietas su JAV doleriu? Kas yra paklausa? Kokie veiksniai be kainos veikia paklausą? Kas yra pasiūla? Kokie veiksniai be kainos sąlygoja pasiūlos pokyčius? Išvardinti pagrindines elastingumo formas. Kokius skaitmenines išraiškas turi atskiras elastingumo formos? Kokioje srityje elastingumo teorija taikoma praktikoje? Kaip elastingumo teorija taikoma valstybės ekonominėje politikoje? Išvardinti pagrindinius kriterijus, pagal kuriuos nustatoma rinkos organizavimo forma. Kas būdinga tobulos konkurencijos rinkai? Ar firmos (gamintojai) turi įtakos kainų susidarymui tobulos konkurencijos rinkoje? Kokią rinką vadiname monopoline? Kas nustato kainą monopolinėje rinkoje? Kokį pirmą antimonopolinį įstatymą žinote? Apibūdinti monopolinės konkurencijos rinką? Kokią rinką vadiname oligopoline? Kas yra pagrindinis kapitalas? Kas yra fizinis kapitalo nusidėvėjimas ir kaip jis reiškiasi? Kas yra moralinis kapitalo nusidėvėjimas ir kokie galimi šios nusidėvėjimo formos atvejai? Kokį kapitalą vadiname apyvartiniu kapitalu ir kas jį sudaro? Kas yra realizavimo kainos pagrindas? Kas yra pelnas? Apibūdinti paklausos dėsnio esmę. Kokios prekės vartotojo (paklausos) požiūriu yra substitutai? Kaip kainų pokyčiai veikia prekių substitutų paklausą? Kokios prekės vartotojas skaito esant komplektinėmis ir kaip kinta paklausa kintant kainoms? Kaip kinta prekių ir paslaugų paklausa, jei pirkėjas nusiteikęs optimistiškai rinkos atžvilgiu? Kokią kainos ir prekių pasiūlos kiekio priklausomybę nusako pasiūlos dėsnis? Kokios prekės gamintojo požiūriu yra komplektinės, o kokios substitutai? Kaip kinta komplektinių prekių ir prekių substitutų pasiūla kintant kainoms? Kokie veiksniai be kainų veikia prekių ar paslaugų pasiūlą? Kuomet rinka yra pusiausvyroje ir ką tai reiškia? Kam reikalinga prekių ir paslaugų paklausos ir pasiūlos elastingumo samprata? Kas yra konkurencija? Kodėl konkurencija yra pagrindinis kriterijus nustatant rinkos struktūrą? Kaip užtikrinamas gamybos efektyvumas tobulos konkurencijos rinkoje? Kaip formuojasi monopolinė rinka? Kaip monopolijos užtikrina monopolinius pelnus? Kokius monopolinius susivienijimus žinote? Kodėl valstybė riboja monopolinę rinką? Ar galima pasinaudoti firmos ekonomine ir technologine informacija monopolinės ekonomikos rinkoje? Išvardinti oligopolinės rinkos vystymosi veiksnius? Kaip nustatoma prekių ir paslaugų rinkos kaina oligopolinėje rinkoje? Palyginti rinkos organizavimo formas pagal žinomus kriterijus. Kas yra oligopsonija ir monopsonija? Kas yra kapitalo apytaka? Kokias funkcines formas įgyja gamybinis kapitalas, pereidamas iš vienos apytakos stadijos į kitą? Kas yra gamybinio kapitalo apyvarta? Kokį laiką vadiname kapitalo apyvartos laiku ir kas jį sudaro? Kokie pagrindiniai kapitalo nusidėvėjimo būdai? Kas yra pagrindinio kapitalo amortizacija? Kaip formuojamas amortizacijos fondas ir kam jis naudojamas? Kas yra amortizacijos norma ir kaip apskaičiuojama? Išvardinti pagrindinius pagrindinio ir apyvartinio kapitalo skiriamuosius bruožus. Kas yra kaštai ir kuo jie skiriasi nuo išlaidų, skirtų gamybai? Kokius kaštus vadiname kintamaisiais? Kokios išlaidos įeina į pastoviuosius, arba papildomuosius, kaštus? Iš ko sudaryti bendrieji arba visuminiai kaštai? Ką vadiname alternatyviaisiais kaštais? Kas sumoka visuomeninius kaštus? Apibūdinti ilgo ir trumpo periodų kaštus. Kuo skiriasi trumpo ir ilgo periodų gamybos funkcijos? Kas yra mažėjantis aktyvumas? Kaip pasiekiamas dėl gamybos mastų didėjantis rezultatyvumas? Išvardinti pagrindines pažangios technologijos taikymo kryptis. Kokį vaidmenį rinkos ekonomikoje atlieka kaina? Kaip apskaičiuojama pelno masė ir norma? Kas yra konkurencija šakos viduje ir kas vyksta dėl šios konkurencijos? Kas yra tarpšakinė konkurencija ir kaip dėl jos susidaro vidutinė pelno norma ir masė? Kokių sąlygų reikia, kad darbo jėga taptų preke? Kas apsprendžia darbo jėgos vertę ir kainą? Kas yra darbo užmokestis? Kokias pagrindines darbo užmokesčio formas žinote? Nuo ko priklauso nominalus darbo užmokesčio lygis? Kas pasprendžia realųjį darbo užmokestį? Kodėl skiriasi nacionaliniai darbo užmokesčio lygiai? Kokiomis formomis pasireiškia nedarbas? Kokia ūkinės veiklos organizavimo forma dominuoja dabartinėje rinkos ekonomikoje ir kodėl? Kokie privačių ir partnerinių firmų privalumai ir trūkumai? Kada ir kodėl atsirado akcinės bendrovės? Kuo akcinės bendrovės pranašesnės už privačias ir partnerines firmas? Kas yra dividendas ir nuo ko priklauso jo dydis? Nuo ko priklauso akcijų kursas? Kas yra aukščiausias AB valdymo organas? Kas yra tantjema ir kam ji mokama? Išvardinti pagrindines rinkos ribotumo priežastis. Kaip atsiranda "zuikiavimo" problema? Kokie mokesčiai yra blogi? Kokius principus arba kanonus turi atitikti geri mokesčiai? Kokie mokesčiai įeina į Lietuvos respublikos mokesčių sistemą? Iš ko susideda valstybės biudžetas? Kokias funkcijas atlieka valstybės biudžetas? Kas sudaro Lietuvos respublikos valstybės biudžeto pajamas? Kokias ekonomines funkcijas atlieka valstybė rinkos ekonomikoje? Išvardinti pagrindines valstybės naudojamas stabilizavimo priemones mišrios ekonomikos sistemoje. Kas yra biudžetiniai metai? Kas yra darbo jėga? Ką vadiname darbo rinka? Kame darbo jėgos rinkos specifika? Išvardinti svarbiausius darbo rinkos elementus. Kas yra darbo jėgos pasiūla? Kas yra darbo jėgos paklausa? Kokį vaidmenį darbo rinkoje atlieka profsąjungos? Kas jungia laikinę ir vienetinę darbo užmokesčio formas? Kokiose sferose negalima taikyti vienetinės darbo užmokesčio formos ir kodėl? Kokiose srityse vienetinė darbo užmokesčio forma efektyvesnė už laikinę? Kokias šiuolaikines darbo užmokesčio sistemas žinote? Kodėl atsiranda bedarbystė? Apibūdinti pagrindines bedarbystes formas. Kokios ekonominės nedarbo pasekmės? Kokios socialines pasekmes sukelia bedarbystė? Išvardinti pagrindines darbo biržos funkcijas. Kas sudaro akcinės bendrovės kapitalą? Kokius vertybinius popierius leidžia akcinės bendrovės? Išvardinti akcijų ir obligacijų skiriamąsias savybes. Kaip skirstomos akcijos pagal disponavimą jomis? Kaip skirstomos akcijos pagal teises? Kiek akcijų sudaro kontrolinį paketą? Kaip paskirstomas akcinių bendrovių pelnas? Kokias juridines teises turi AB? Kuo skiriasi uždarosios AB nuo viešų? Kokie AB valdymo organai renkami slaptu balsavimu? Kokias funkcijas atlieka AB valdyba ir kam ji atsiskaito už bendrovės ūkinę-finansinę veiklą? Kas yra informacijos asimetrija? Kokios prekės vadinamos visuomeninėmis? Iš ko susideda valstybės pajamos? Kas sudaro valstybės pajamų pagrindą? Kaip skirstomi mokesčiai pagal atsiskaitymų dydį nuo gautų pajamų? Kuo skiriasi unitarinės ir federalinės valstybės biudžetinė struktūra? Kas yra biudžeto deficitas? Kokia biudžetinė struktūra yra Lietuvoje? Kokioms reikmėms tenkinti naudojamas Lietuvos respublikos valstybės biudžetas? Iš ko susideda ir kam naudojami savivaldybių biudžetai? Kokias funkcijas atlieka valstybė?
1 atsiliepimai
Apimtis
12 puslapių
Kategorija
Ekonomikos špera
Ekonomika (40) 1 puslapis
1 puslapis
Ekonomika (40) 2 puslapis
2 puslapis
Ekonomika (40) 3 puslapis
3 puslapis
Ekonomika (40) 4 puslapis
4 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas Ka tiria ekonomikos teorija.doc (28.45 KB)

Kiti mokslo darbai

Draudimo įmonių veikla Lietuvoje
Draudimo įmonių veikla Lietuvoje
  • Analizės »
  • Ekonomikos analizė

Įvadas. Darbo tikslas - atlikti Lietuvos draudimo įmonių veiklos analizę. Draudimo teoriniai pagrindai. Draudimo esmė...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Ekonominė analizė: AB
Ekonominė analizė: AB "Pieno žvaigždės"
  • Analizės »
  • Ekonomikos analizė

Įvadas. AB "Pieno žvaigždės" charakteristika. Išorinės ir vidinės aplinkos analizės. Išorinės aplinkos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Išlaidų-apimties-pelno analizė
Išlaidų-apimties-pelno analizė
  • Analizės »
  • Ekonomikos analizė

Įvadas. Išlaidų – apimties - pelno analizės esmė ir tikslai. Veiklos apimties lūžio taško analizė. Lūžio...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Konkurencinės rūšys - pagrindinių rinkos tikrinimų tipas
Konkurencinės rūšys - pagrindinių rinkos tikrinimų tipas
  • Analizės »
  • Ekonomikos analizė

Įžanga. Konkurencijos samprata. Konkurencijos įstatymas. Konkurencijos rūšys. Tobuloji konkurencija. Netobula konkure...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Konkurencingumo reiškinys Europos Sąjungoje ir Japonijoje
Konkurencingumo reiškinys Europos Sąjungoje ir Japonijoje
  • Analizės »
  • Ekonomikos analizė

Įvadas. Konkurencingumo ypatumai Europos sąjungoje (ES) ir Japonijoje. Konkurencijos samprata. Konkurencingumas ir jo l...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti