Kokybės vadyba (16)

Kokiais požiūriais vertiname kokybę? Kaip jūs suprantate visuotinės kokybės esmę? Išvardinkite visuotinės kokybės vadybos sudedamąsias dalis. Ar reikia gerinti labai gerai veikiančios įmonės veiklą? Kurie F. Tayloro mokslinės vadybos teiginiai laikytini visuotinės kokybės vadybos užuomazgomis, o kurie neigiamai veikia kokybę? Kuri klasikinės vadybos mokyklos atstovė pagrindė komandinio darbo naudą? Apibūdinkite elgsenos (bihevioristinės) vadybos mokyklos vaidmenį kelyje į visuotinės kokybės vadybą? Išryškinkite moderniausių vadybos koncepcijų (sisteminio požiūrio, situacinio požiūrio, dinamiškų santykių požiūrio) sąsajas su visuotinės kokybės vadyba? Kuo skiriasi organizacijų perprojektavimas nuo visuotinės kokybės vadybos? Kada organizaciniu požiūriu buvo lengviau pasiekti gerą kokybę – pirmykštėje bendruomeninėje santvarkoje ar šiuo metu ? Kokių šiuolaikinių kokybės vadybos metodų randame senovės Kinijoje? Kokiomis aplinkybėmis formavosi visuotinės kokybės vadybos koncepcija? Pateikite pavyzdžių apie teigiamą kokybės vadybos poveikį šalių ekonomikos raidai. Kaip pasikeičia valstybių valdymo institucijų veikla, įgyvendinus visuotinę kokybės vadybą (VKV)? Koks produktų kokybės lygis Europos Sąjungoje (ES), palyginti su kitų žemynų šalimis? Kas yra Europos Sąjungos (ES) kokybės platforma? Kokiomis idėjomis pagrįsta Europos kokybės vizija? Kokiomis aplinkybėmis atsirado tikslios kokybės kontrolės būtinybė? Kuo pasižymi statistiniai kokybės valdymo metodai. Kokie pagrindiniai E. Demingo kokybės vadybos principai. Koks K. Ishikawos indėlis į kokybės vadybos plėtrą. Kurioje produkto gyvavimo ciklo dalyje kokybės vadybos klausimus sprendė G. Taguchi? Koks P. Crosby idėjų ryšys su ekonomika. Kuo svarbios J. Haringtono rekomendacijos. Kokią įtaką kokybės vadyba turės XXI amžiuje? Kokie pagrindiniai kokybės vadybos raidos bruožai XXI amžiuje? Kurios vadovavimo rūšys geriausiai tinka visuotinės kokybės vadyboje. Kokiais būdais vadovai turėtų puoselėti kokybę? Suformuluokite fakulteto, kuriame studijuojate, misiją. Suformuluokite fakulteto, kuriame studijuojate, viziją. Kodėl verslo strateginis planavimas ir strateginis kokybės planavimas privalo būti sinonimai? Kokius žinote organizacijos kokybės strateginių siekių lygmenis? Su kuriuo visuotinės kokybės vadybos kūrėju susijęs Japonijos kokybės apdovanojimas ir kodėl? Kaip organizuojami Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Malcolm Baldrige Nacionalinio kokybės apdovanojimo konkursai? Kas įteikia apdovanojimus? Kokiais kriterijais pagrįstas Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelis? Išsiaiškinti organizacijos veiklos tobulinimo mechanizmą, vartojant Europos kokybės vadybos fondo tobulinimo modelį. Kuo skiriasi Demingo prizo, Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Malcolm Baldrige Nacionalinio kokybės apdovanojimo ir Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modeliai? Kas gali būti organizacijos suinteresuotoji šalis? Paaiškinkite atskirų suinteresuotųjų šalių poreikius ir lūkesčius, adresuotus organizacijai. Apibrėžkite pagrindinius vartotojų tipus, su kuriais susiduria organizacija. Paaiškinkite vartotojų lūkesčių patenkinimo produktais schemą. Kokiu atveju pagal šią schemą vartotojai bus patenkinti, nepatenkinti ir labai patenkinti? Kaip elgtis su nepatenkintais vartotojais? Kokį vaidmenį vaidina vidinių vartotojų patenkinimui vidinių barjerų naikinimas? Kas tie barjerai ir kaip juos panaikinti? Kokią žalą gali padaryti nepatenkinti vartotojai? Kokie yra vartotojų patenkinimo tyrimo metodai? Kaip matuoti vartotojų poreikių patenkinimo lygį atskiroje organizacijoje? Kokius žinote vartotojų patenkinimo tyrimo modelius šalies mastu? Kokios yra svarbiausios produktų kategorijos? Paaiškinkite, kuo vertingas kokybės funkcijos išskleidimo metodas? Iš ko susideda kokybės funkcijos išskleidimo matricų sistema? Kas yra kokybės namas? Kokia vartotojų poreikių ir naudos matricos funkcija? Kokie duomenys pateikiami planavimo matricoje? Kas įvyktų, jeigu produkto kūrimo procese nebūtų techninės koreliacijos matricos? Paaiškinkite santykių matricos svarbą. Kurioje matricoje ir kaip pateikti duomenys parodo, ar kuriamasis produktas bus konkurencingas? Apibūdinkite sistemos dizaino, parametrų dizaino ir tolerancijų dizaino turinį. Kas yra nominali parametro reikšmė ir tolerancijos? Kuo skiriasi tradicinė parametro atitikimo specifikacijoms nuostolio funkcija nuo Taguchi praradimų funkcijos? Kokie Kaizen nuolatinio tobulinimo filosofijos privalumai, palyginti su inovacijomis? Kokie yra Shewharto-Demingo ciklo žingsniai? Kas yra reaktyvinis tobulinimas? Išvardykite reaktyvinio tobulinimo žingsnius. Kurią iš daugelio kokybės problemų reikia išspręsti pirmiausia? Kokia rodiklių rūšis naudojama procesų valdymo atveju? Kokie rodikliai naudojami reaktyvinio tobulinimo atveju? Kokie rodikliai naudojami proaktyvinio tobulinimo metodologijoje? Kokie duomenų rinkimo metodai rekomenduojami proaktyviniame tobulinime? Palyginkite kiekybinių ir kokybinių duomenų privalumus ir trūkumus. Kuo pranašesni Kawakita principai, palyginti su tradiciniais rinkos tyrimo metodais? Kas yra "žuvų akvariumo" principas? Kokia jo esmė? Kas atsirado anksčiau: visuotinės kokybės vadyba ar kokybės kaštų sąvoka? Išvardinkite specialistus, daug prisidėjusius prie kokybės kaštų vertinimo ir apskaitos. Ar dideli kokybės kaštai imant visą kaštų apimtį? Kaip klasifikuojami kokybės kaštai? Paaiškinkite kaštų kategorijos esmę, turinį. Kuriai kaštų kategorijai nereikia gailėti pinigų ir kodėl? Kodėl svarbu kuo anksčiau pašalinti kokybės keblumus? Kodėl dalis kaštų vadinami nematerialiais kaštais? Ar yra svarbūs tokie kokybės kaštai, jeigu jie neturi nei piniginės, nei laiko išraiškos? Kokie svarbiausi kokybės kaštų apskaitos sunkumai? Paminėkite šalis, kurios įgyvendino visuotinę kokybės kaštų apskaitą. Ką reiktų padaryti, kad kokybės kaštų apskaita būtų pripažinta visose organizacijose? Kuo žmogiškieji ištekliai pranašesni už kitas išteklių rūšis? Kas yra organizacijos kultūra? Paaiškinkite organizacijos kokybės kultūros sąvoką. Kokie yra organizacijos kultūros tyrimo metodai? Kaip pakeisti organizacijos kultūrą į kokybės vadybos kultūrą? Kodėl komandinis darbas pranašesnis už individualų? Kuo vertingas organizacijai darbuotojų įgaliojimas? Kaip išspręsti visuotinės kokybės vadyboje komandinio darbo narių psichologinio sutapimo problemą? Ko reikia, kad komandinis darbas būtų gyvybingas? Kokios yra komandinio darbo įgyvendinimo priemonės? Kas trukdo įgyvendinti komandinį darbą? Srauto diagramos vaidmuo sprendžiant kokybės problemas. Paaiškinkite tendencijų diagramos esmę. Kuo kokybės valdymo diagrama skiriasi nuo tendencijų diagramos? Kokias žinote faktų rinkimo problemas? Kokias žinote problemų identifikavimo priemones? Kokia histogramų esmė ir kokiems tikslams jos vartojamos? Kokiomis aplinkybėmis pradėta vartoti Pareto diagrama ir kokiems tikslams ji vartojama kokybės vadyboje? Kokia proto šturmo metodo esmė? Kuo naudinga priežasčių ir pasekmių diagrama? Paaiškinkite jėgų lauko analizės metodą. Paaiškinkite sklaidos diagramos esmę. Į kuriuos veiksnius atsižvelgiama vertinimo balais metode? Pagrįskite vieningo darbų vertinimo metodo ir vieningos atlyginimo už darbą sistemos visuotinės kokybės vadyboje svarbą. Kurią darbo užmokesčio struktūrą rekomenduojama taikyti visuotinės kokybės vadyboje? Kas lemia pastoviąją darbo užmokesčio dalį? Kas lemia kintamosios darbo užmokesčio dalies dydį? Už ką mokamos premijos – vienkartiniai atlyginimai? Kokia yra 5-S esmė ir kur ji sukurta? Paaiškinkite pirmojo principo (seiri) organizacija esmę. Kaip suprantamas 5-S sistemoje principas tvarkingumas (seiton)? Kaip įgyvendinti šį principą? Paaiškinkite valymo principą (seiso). Kaip suprantama standartizacija (seiketsu) 5-S sistemoje? Kaip 5-S sistemoje aiškinamas drausmės (shitsuke) principas? Kokia 5-S sistemos principų taikymo nauda? Kodėl naudinga įgyvendinti 5-S sistemą, nors daugelis šios sistemos elementų naudojami ir įgyvendinus 5-S principų sistemos? Kodėl 5-S principų įgyvendinimas yra pirmasis žingsnis į visuotinės kokybės vadybą? Kokie yra 5-S principų įgyvendinimo etapai? Kokios direktorių valdybos funkcijos įgyvendinant visuotinės kokybės vadybą? Kokios generalinio direktoriaus funkcijos įgyvendinant visuotinės kokybės vadybą? Kaip formuoti procesų integravimo ir gerinimo grupes ir kokios jų funkcijos? Kokie padalinių veiklos gerinimo grupių uždaviniai? Kokia tikslinių grupių paskirtis? Kokiais atvejais paprastai kompanijos patiria nesėkmę įgyvendinant visuotinės kokybės vadybą? Paaiškinkite visuotinės kokybės vadybos įgyvendinimo fazes. Apibūdinkite pagrindines visuotinės kokybės vadybos įgyvendinimo nesėkmės priežastis. Išvardykite 10 sąlygų visuotinės kokybės vadybai įgyvendinti. Kokia asmeninės visuotinės kokybės vadybos esmė? Kokios jos vartojimo sritys? Koks asmeninės visuotinės kokybės vadybos įgyvendinimo nuoseklumas? Kada pasirodė pirmoji ISO 9000 serijos standartų laida ir kas buvo šių standartų pirmtakas? Kas kūrė Lietuvos kokybės vadybos standartus? Kuo skiriasi naujausia kokybės vadybos standartų versija nuo ankstesnės? Kaip standartuose paaiškinamos sąvokos: kokybė, vadybos sistema, kokybės vadyba, kokybės vadybos sistema, rezultatyvumas ir efektyvumas? Kokia yra ISO 9000:2000 kokybės vadybos standartų principų prigimtis? Išvardykite kokybės vadybos sistemų, sukurtų pagal ISO 9000-2000 standartų reikalavimus, principus. Kaip jūs suprantate procesinį požiūrį. Paaiškinkite sisteminį požiūrį į vadybą. Ar naudinga vidinė ūkiskaita organizacijų veiklai tobulinti ir kodėl naudinga ar ne? Kaip išsiaiškinti kas sukelia kokybės problemą darbuotojas ar sistema? Į kokį vadybos modelį yra panaši ISO 9000-2000 standarto struktūra? Kuri standarto ISO 9000-2000 reikalaujama procedūra užtikrina dokumentų kokybę? Kokią prasmę turi įrašų valdymo procedūra? Kokie reikalavimai šiame standarte pateikiami aukščiausio lygio vadovams? Kuo skiriasi santykiai su vartotoju naujame ISO 9000-2000 versijos standarte nuo 1994 metų redakcijos standarto reikalavimų? Kaip apibrėžiami reikalavimai infrastruktūrai? Kokia prasmė šiame standarte teikiama produkto realizavimui? Ką bendro turi "kokybės namo" techninės koreliacijos matrica su standarto reikalavimu planuoti ir valdyti produkto projektavimą? Kaip standartas apibrėžia monitoringo ir matavimo prietaisų valdymą? Kokiais tikslais atliekamas vidinis auditas? Kas turi būti pateikta koregavimo veiksmų procedūroje? Kas pasiekiama prevenciniais veiksmais ir kaip jie turi būti reglamentuoti? Kokių ir kiek standartas reikalauja procedūrų? Kokiu tikslu kuriamos kokybės vadybos sistemos pagal ISO 9001:2000 kokybės vadybos standartų reikalavimus? Kokiu būdu reikia kurti kokybės vadybos sistemas, kad jos būtų pamatas visuotinės kokybės vadybai įgyvendinti? Kas pateikiama kokybės politikoje ir kas ją turi rengti? Kas yra procedūra ir darbo instrukcija? Kas yra kokybės planas ir kokie kiti planai naudojami kokybės vadybos sistemoje? Paaiškinkite specifikacijos sąvoką. Kokiu tikslu daromi kokybės duomenų įrašai? Kokios yra aukščiausiojo lygio vadovo pareigos kuriant kokybės vadybos sistemą? Paaiškinkite projekto vadovo pareigas kuriant kokybės vadybos sistemą ir išryškinkite jam būtinas asmenines savybes, kad projektas vyktų sklandžiai. Kokios gali būti kokybės vadybos sistemų kūrimo strategijos? Išvardykite pagrindinius etapus, kuriais kuriamos kokybės vadybos sistemos. Išryškinkite problemas, su kuriomis susiduriama kuriant kokybės vadybos sistemas. Kaip jūs suprantate integruotas vadybos sistemas? Kokios sistemos integruojamos dažniausiai? Kodėl tikslinga kurti integruotas vadybos sistemas, o ne kiekvieną vadybos sistemą atskirai, pavyzdžiui, kokybės vadybos sistemą, aplinkos apsaugos vadybos sistemą, darbo saugos sistemą ir kt.? Kodėl tikslinga integruoti 5–S principus su ISO 9001:2000 kokybės vadybos standarto reikalavimais? Kas yra sertifikavimas? Kur jis taikomas? Kaip suprantate akreditavimo procedūrą ir kur ji vartojama? Kokia yra sertifikavimo proceso eiga? Ar galima sertifikavimo ženklą klijuoti prie produkto? Kiek laiko galioja išduotas kokybės vadybos sistemos atitiktį standartui patvirtinantis sertifikatas? Kaip dažnai sertifikuota sistema yra tikrinama, ar ji tenkina standarto reikalavimus? Ar leidžiama sertifikuojančios organizacijos specialistams konsultuoti organizaciją audito metu? Paaiškinkite sertifikavimo audito nuoseklumą.
1 atsiliepimai
Apimtis
22 puslapiai
Kategorija
Kokybės vadybos špera
Kokybės vadyba (16) 1 puslapis
1 puslapis
Kokybės vadyba (16) 2 puslapis
2 puslapis
Kokybės vadyba (16) 3 puslapis
3 puslapis
Kokybės vadyba (16) 4 puslapis
4 puslapis
Kokybės vadyba (16) 5 puslapis
5 puslapis
Kokybės vadyba (16) 6 puslapis
6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 3 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas kokybes atsakymai.doc (58.06 KB)

Kiti mokslo darbai

Prekės pardavimo proceso srauto diagrama parduotuvėje
Prekės pardavimo proceso srauto diagrama parduotuvėje "Topo centras"
  • Analizės »
  • Kokybės vadybos analizė

Teorinė dalis. Proceso apibrėžimas. Srauto diagrama. Srauto diagramos sudarymo procedūra. Praktinė dalis. Užduotis....

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Raugintų pasukų kokybės vertinimas
Raugintų pasukų kokybės vertinimas
  • Analizės »
  • Kokybės vadybos analizė

Įvadas. Antriniai (šalutiniai) pieno perdirbimo produktai. Gaminių kokybės reikalavimai. Raugintos pasukos – ant...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Visuotinės kokybės vadyba (11)
Visuotinės kokybės vadyba (11)
  • Analizės »
  • Kokybės vadybos analizė

Visuotinės kokybės vadyba. Visuotinės kokybės vaidmuo strateginiame planavime. Suinteresuotųjų šalių poreikių pat...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Akademinio jaunimo meninės saviraiškos poreikio patenkinimo galimybės Klaipėdos aukštosiose mokyklose
Akademinio jaunimo meninės saviraiškos poreikio patenkinimo galimybės Klaipėdos aukštosiose mokyklose
  • Diplominiai darbai »
  • Kokybės vadybos diplominis darbas

Rekreacijos ir turizmo bakalauro studijų programos baigiamasis darbas. Santrauka. Summary. Santrumpų sąrašas. Sąvokos...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Gaunamų ir parduodamų prekių kokybės analizė: prekybos centrai
Gaunamų ir parduodamų prekių kokybės analizė: prekybos centrai "T–market" ir "Pigiau grybo"
  • Diplominiai darbai »
  • Kokybės vadybos diplominis darbas

Prekybos centrų "T-market" ir "Pigiau grybo" gaunamų ir parduodamų prekių kokybės analizė. Įva...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti