Kraštotvarka (5)

Kraštotvarkos samprata. Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo ryšys. Kraštotvarkos tikslas ir uždaviniai. Kraštotvarka. Kraštotvarkos mechanizmas. Tikslas. Kraštotvarkos uždaviniai. Teritorijų planavimas. Kraštovaizdžio samprata. Kraštotvarkos, kraštovaizdžio ekologijos ir teritorijų planavimo ryšys. Kraštovaizdis. Teritorijų planavimas. Kraštovaizdžio ekologija. Strateginis planavimas, strateginių planų įvairovė, strateginio planavimo procesas. Strategija. Strateginio planavimo organizavimas. Bendrasis programavimo dokumentas. Strateginio planavimo procesas. Strateginio valdymo stadijos. Strateginio planavimo principai. Strateginio planavimo proceso etapai. Teritorijų planavimas. Teritorijų planavimo tikslai. Teritorijų planavimo dokumentų įvairovė. Teritorijų planavimo procesas, etapai, stadijos. Teritorinis planavimas. Teritorijų planavimo lygmenys. Teritorijų planavimo organizavimas. Teritorinių planų įgyvendinimas. Teritorijų planavimo rūšys. Teritorijų planavimo procesas. Teritorijų planavimo viešumas. Sąlygos teritorijų planavimo proceso sėkmingai eigai. Specialieji teritorijų planavimo dokumentai. Ekologų vaidmuo kraštotvarkoje, kraštovaizdžio ekodiagnostikoje. Teisiniai kraštotvarkos pagrindai. Kraštotvarkos projektų sudėtinės dalys. Bendras kraštotvarkos projektas turi. Kraštotvarkos paradigmos. Darnaus (subalansuoto) vystymosi ideologija. Erdvinės koncepcijos kūrimo principai. Paradigma. Nacionalinė darnaus vystymosi strategija. Strategijos įgyvendinimo pagrindiniai principai. Antropoekologiniai kriterijai. Kraštotvarkos kriterijų derinimas istorijos bėgyje. Antropoekosistema. Taikomieji teritorijų tyrimai. Sprendinių priėmimas kraštotvarkoje. Planavimo sprendinių pasekmių vertinimas. Kraštovaizdžio psichonominis vertinimas. Kompiuterinės grafikos panaudojimas teritorijų planavime, kraštovaizdžio ekologijoje. Zonavimas įvairiuose lygmenyse. Lietuvos Respublikos teritorijos erdvinės raidos koncepcija. Urbanistinis karkasas. Gamtinis karkasas. Gamtinio karkaso formavimo kryptys. Gamtinio karkaso Lietuvoje formavimo ypatumai. Želdynų sistemos formavimo problema. Miestotvarkos problemos. Miškų tvarkymo schemų rengimo problema. Miškingumo didinimo kraštotvarkinės problemos. Vandentvarkos problemos. Žemėtvarkos problemos. Lietuvos kraštovaizdžio formavimosi raida. Kaimo kraštovaizdžio istoriniai tipai. kraštovaizdžio istoriniam tipui. Paveldotvarkos teritorijų planavimo dokumentai. Rekreacinių teritorijų plėtra teritorijų planavimo dokumentuose. Regioninės politikos problema Lietuvoje. Regioninio planavimo dokumentai. Makroregioninio planavimo kontekstas. Pasaulio šalių raidos scenarijai. Rusijos raida (Rusija autoritarinė, nacionalistinė valstybė – Rusija demokratinė, atvira valstybė). Kraštovaizdžio ekologijos mokslo raida. Kraštovaizdžio geosisteminė koncepcija. Geosistemų atsparumą lemiantys veiksniai. Kraštovaizdžio geosisteminė koncepcija. Kraštovaizdžio ekodiagnostika. Žmogaus poveikį į kraštovaizdį nusakantys rodikliai. Kraštovaizdžio ekologinė diagnostika. Kompleksinė gamtos apsaugos schema iki 2000 metų. Probleminės situacijos, probleminiai kraštotvarkiniai regionai. Kraštovaizdžio būklės indikatoriai. Geofizinė kraštovaizdžio samprata. Gamtiniai ir kai kurie ūkinės veiklos ypatumai atskiruose žemėvaizdžių tipuose. Geocheminė kraštovaizdžio samprata. Geocheminiai barjerai. Biogeocheminė provincija. Geosistemų jautrumo cheminiam poveikiui nustatymo metodologiniai aspektai. Kraštovaizdžio fragmentacijos įtaka biologinei įvairovei.
2 atsiliepimai
Apimtis
37 puslapiai
Kategorija
Žemės ūkio špera
Kraštotvarka (5) 1 puslapis
1 puslapis
Kraštotvarka (5) 2 puslapis
2 puslapis
Kraštotvarka (5) 3 puslapis
3 puslapis
Kraštotvarka (5) 4 puslapis
4 puslapis
Kraštotvarka (5) 5 puslapis
5 puslapis
Kraštotvarka (5) 6 puslapis
6 puslapis
Kraštotvarka (5) 7 puslapis
7 puslapis
Kraštotvarka (5) 8 puslapis
8 puslapis
Kraštotvarka (5) 9 puslapis
9 puslapis
Kraštotvarka (5) 10 puslapis
10 puslapis
Kraštotvarka (5) 11 puslapis
11 puslapis
Kraštotvarka (5) 12 puslapis
12 puslapis
Kraštotvarka (5) 13 puslapis
13 puslapis
Kraštotvarka (5) 14 puslapis
14 puslapis
Kraštotvarka (5) 15 puslapis
15 puslapis
Kraštotvarka (5) 16 puslapis
16 puslapis
Kraštotvarka (5) 17 puslapis
17 puslapis
Kraštotvarka (5) 18 puslapis
18 puslapis
Kraštotvarka (5) 19 puslapis
19 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

1.Kraštotvarkos samprata. Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo ryšys. Kraštotvarkos tikslas ir uždaviniai. Pati kraštotvarka priskiriama inžinerinės veiklos sferai, apimančiai materialios aplinkos, jo reiškinių bei objektų keitimą, pertvarkymą ir naujų kūrimą. Ji yra gamtinės ir visuomeninės inžinerijos rūšis, kryptingai jungianti įvairias mokslo šakas. Kraštotvarkos kryptys: 1) ekonominio determinizmo (technokratinė); 2) gamtinio determinizmo (ekologinė); 3) modernioji – ieškoma kompromiso tarp ekonominio ir gamtinio determinizmo krypčių (teritorinio planavimo ekologizavimo ir humanizavimo, t. y. kad žmogui būtų gerai ir, kad gamta nebūtų paveikta daugiau nei yra jos ribinės atsistatymo ribos). Kraštotvarkos tendencijos: didėja ir ateityje didės rekreacinių teritorijų reikšmė; didėja ir ateityje didės saugomų teritorijų reikšmė; vizualinio kraštovaizdžio užterštumo mažinimas. Kraštotvarkos pagrindiniai principai: 1) kraštovaizdžio elementų funkcionalumo principas; 2) gamtinės kraštovaizdžio adaptacijos principas; 3) tradicinio etnografiškumo principas; administracinio padalijimo principas. Kraštotvarka – teritorijų planavimo priemonėmis įgyvendinamas žmonių veiklos erdvinis organizavimas ir aplinkos tvarkymas, siekiant suderinti teritorijos naudojimo socialinius, ekonominius ir ekologinius interesus, bei kurti harmoningą kultūrinį kraštovaizdį. 1970 m. "Giriose" I kartą miškininko A. Končiaus paminėtas "Kraštotvarkos" terminas. Kraštotvarka turi ryšį su visuomeninių mokslų, meno, gamtos, ekonomine, architektūros, geologijos, kraštovaizdžio ekologijos sritimis. Kraštotvarkos mechanizmas: 1) politika (iškeliami ilgalaikiai tikslai); 2) strategija (kryptys, būdai, kaip pasiekti ilgalaikius tikslus; 3) programos – veiksmų planas; 4) projektai (unikalūs konkrečiam teritoriniam vienetui, negalima pritaikyti kelioms vietovėms). Tikslas – siekti darnaus vystymosi. Kraštotvarkos tikslas – subalansuoti šalies socialinę – ekonominę – ekologinę raidą: 1) nustatant racionalius gamtos ir visuomenės santykius; 2) suformuojant optimalią gyvenamąją, darbo ir poilsio aplinką (sukuriant optimalias antropoekosistemas); 3) parengiant teritorijos apgyvendinimo ir naudojimo bei apsaugos modelius. Kraštotvarkos uždaviniai: 1) formuoti gyvenamąją vietovių bei infrastruktūros vystymosi politiką; 2) racionaliai naudoti bei atkurti gamtinius išteklius; 3) išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo vertybes; 4) palaikyti kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą; 5) suderinti fizinių ir juridinių asmenų ir visuomenės interesus, taip pat savivaldybių ir valstybės interesus naudojant teritoriją ir plėtojant joje veiklą; 6) numatyti šalies regioninės politikos gaires; 7) užtikrinti socialinį – ekonominį aktyvumą bei skatinti investicijas. Teritorijų planavimas – nustatyta procedūra teritorijos vystymo bendrajai erdvinei koncepcijai, žemės naudojimo prioritetams, aplinkosaugos, paminklosaugos ir kitoms sąlygoms nustatyti, žemės, miško ir vandens naudmenų, gyventojų vietovių, gamybos bei infrastruktūros sistemai formuoti, gyventojų užimtumui formuoti, fizinių ir juridinių asmenų veiklos plėtojimo teisėms teritorijoje nustatyti. Politika (tikslai) -> strategija (kryptis) -> programa (veiksmų planas) -> teritorijų planavimo dokumentas -> teritorinis planavimo registras -> žemės fondo apskaita.2.Kraštovaizdžio samprata. Kraštotvarkos, kraštovaizdžio ekologijos ir teritorijų planavimo ryšys. Remiantis bendrąja sistemų teorija kraštovaizdis – tai hierarchinė procesiniais ryšiais susietų geosistemų sistema, vienu metu esančių ir aukštesnio rango geosistemų dalimis ir savo ruožtu sudarytų iš žemesnio rango posistemių. Kraštovaizdis turi savitą struktūrą, išreikštą erdvės ir laiko atžvilgiu. Klasikiniu kraštovaizdžio morfologijos požiūriu – kraštovaizdis yra erdvinė hierarchinė taksonominė struktūra tiek tipologiniu, tiek individualiu – regioniniu aspektais. Kraštovaizdis- žemės paviršiaus gamtinių (paviršinių uolienų, reljefo, pažemio oro, paviršinių ir gruntinių vandenų, dirvožemio, gyvųjų organizmų) ir antropogeninių (archeologinių liekanų, statinių, inžinerinių įrenginių, žemės naudmenų ir informacinio lauko) komponentų, susijusių medžiaginiais, energiniais ir informaciniais ryšiais, teritorinis junginys. ...

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 4 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas krastotvarkos egzo ats spera.doc (102.17 KB)

Kiti mokslo darbai

Asmeninio ūkio analizė Mažeikių rajone
Asmeninio ūkio analizė Mažeikių rajone
 • Diplominiai darbai »
 • Žemės ūkio diplominis darbas

Įvadas. Baigiamojo darbo objektas. Informacinių šaltinių apžvalga. Žemės ūkio reforma, jos vykdytojai. Asmeninio ...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Augimo reguliatorių įtaka gazoninių žolių sėklų dygimui ir augalų vystymuisi
Augimo reguliatorių įtaka gazoninių žolių sėklų dygimui ir augalų vystymuisi
 • Diplominiai darbai »
 • Žemės ūkio diplominis darbas

Įvadas. Fitohormonai. Fitohormonų įtaka augalo ontogenezei. Sintetiniai augimo reguliatoriai. Lietuvoje vykdomų tyrim...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Ekologinės žemdirbystės plėtra Lietuvoje
Ekologinės žemdirbystės plėtra Lietuvoje
 • Diplominiai darbai »
 • Žemės ūkio diplominis darbas

Įvadas. Ekologinė žemdirbystė kaip alternatyva tradicinei žemdirbystei. Ekologinės žemdirbystės samprata ir ypatu...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Energetinių želdinių plantacijų įveisimo kaštų analizė
Energetinių želdinių plantacijų įveisimo kaštų analizė
 • Diplominiai darbai »
 • Žemės ūkio diplominis darbas

Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti energetinių plantacinių želdinių įveisimo kaštus. Literatūros apžvalg...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kaimo plėtros galimybės: Kelmės rajonas
Kaimo plėtros galimybės: Kelmės rajonas
 • Diplominiai darbai »
 • Žemės ūkio diplominis darbas

Įvadas. Tikslas – taikant teorinės analizės ir interviu apklausos metodą išanalizuoti ir įvertinti kaimo plėt...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti