Muziejų veikla tenkinant kultūrinius poreikius Kaišiadorių rajone

Santrauka. Įvadas. Savivaldybių krašto muziejai. Muziejaus apibrėžimas. Muziejų klasifikaciniai ir tipologiniai bruožai. Muziejų rinkiniai. Muziejų reikšmė ir paskirtis. Kaišiadorių savivaldybės muziejų dabartinė būklė ir veikla. Anketinės apklausos. Išvados. Priedas.
2 atsiliepimai
Apimtis
28 puslapiai
Kategorija
Kultūrologijos kursinis darbas
Muziejų veikla tenkinant kultūrinius poreikius Kaišiadorių rajone 1 puslapis
1 puslapis
Muziejų veikla tenkinant kultūrinius poreikius Kaišiadorių rajone 2 puslapis
2 puslapis
Muziejų veikla tenkinant kultūrinius poreikius Kaišiadorių rajone 3 puslapis
3 puslapis
Muziejų veikla tenkinant kultūrinius poreikius Kaišiadorių rajone 4 puslapis
4 puslapis
Muziejų veikla tenkinant kultūrinius poreikius Kaišiadorių rajone 5 puslapis
5 puslapis
Muziejų veikla tenkinant kultūrinius poreikius Kaišiadorių rajone 6 puslapis
6 puslapis
Muziejų veikla tenkinant kultūrinius poreikius Kaišiadorių rajone 7 puslapis
7 puslapis
Muziejų veikla tenkinant kultūrinius poreikius Kaišiadorių rajone 8 puslapis
8 puslapis
Muziejų veikla tenkinant kultūrinius poreikius Kaišiadorių rajone 9 puslapis
9 puslapis
Muziejų veikla tenkinant kultūrinius poreikius Kaišiadorių rajone 10 puslapis
10 puslapis
Muziejų veikla tenkinant kultūrinius poreikius Kaišiadorių rajone 11 puslapis
11 puslapis
Muziejų veikla tenkinant kultūrinius poreikius Kaišiadorių rajone 12 puslapis
12 puslapis
Muziejų veikla tenkinant kultūrinius poreikius Kaišiadorių rajone 13 puslapis
13 puslapis
Muziejų veikla tenkinant kultūrinius poreikius Kaišiadorių rajone 14 puslapis
14 puslapis
Muziejų veikla tenkinant kultūrinius poreikius Kaišiadorių rajone 15 puslapis
15 puslapis
Muziejų veikla tenkinant kultūrinius poreikius Kaišiadorių rajone 16 puslapis
16 puslapis
Muziejų veikla tenkinant kultūrinius poreikius Kaišiadorių rajone 17 puslapis
17 puslapis
Muziejų veikla tenkinant kultūrinius poreikius Kaišiadorių rajone 18 puslapis
18 puslapis
Muziejų veikla tenkinant kultūrinius poreikius Kaišiadorių rajone 19 puslapis
19 puslapis
Muziejų veikla tenkinant kultūrinius poreikius Kaišiadorių rajone 20 puslapis
20 puslapis
Muziejų veikla tenkinant kultūrinius poreikius Kaišiadorių rajone 21 puslapis
21 puslapis
Muziejų veikla tenkinant kultūrinius poreikius Kaišiadorių rajone 22 puslapis
22 puslapis
Muziejų veikla tenkinant kultūrinius poreikius Kaišiadorių rajone 23 puslapis
23 puslapis
Muziejų veikla tenkinant kultūrinius poreikius Kaišiadorių rajone 24 puslapis
24 puslapis
Muziejų veikla tenkinant kultūrinius poreikius Kaišiadorių rajone 25 puslapis
25 puslapis
Muziejų veikla tenkinant kultūrinius poreikius Kaišiadorių rajone 26 puslapis
26 puslapis
Muziejų veikla tenkinant kultūrinius poreikius Kaišiadorių rajone 27 puslapis
27 puslapis
Muziejų veikla tenkinant kultūrinius poreikius Kaišiadorių rajone 28 puslapis
28 puslapis
Muziejų veikla tenkinant kultūrinius poreikius Kaišiadorių rajone 29 puslapis
29 puslapis
Muziejų veikla tenkinant kultūrinius poreikius Kaišiadorių rajone 30 puslapis
30 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Lietuvos socialinei raidai vis didesnę reikšmę turi šiuolaikinė kultūros politika, kryptingiau orientuota į visuomenės kūrybiškumo puoselėjimą, tautos tapatybės kūrimą ir išsaugojimą.Kultūra, kaip teigiama Antano Andrijausko knygoje "Kultūrologijos istorija ir teorija", yra daugiafunkcinė sistema, atliekanti įvairias socialines funkcijas. Šias funkcijas skatina žmonių poreikiai: būtinybė spręsti konkrečias žmonių socializacijos, jų integracijos ir konsolidacijos problemas; tenkinti individualių ir grupės žmonių interesus; sudaryti sąlygas žmogaus kūrybinių galių ir veiklos formų sklaidai. Svarbiausios kultūros funkcijos visuomenei yra socializacijos, inkultūracijos, integracijos, kūrybinė, pažintinė, taip pat komunikacijos, informacijos, vertybinė ir kitos funkcijos (Andrijauskas 2003, p. 336-350).Besimokančios informacinės visuomenės ugdymo sistemoje svarbią vietą užima savišvieta. Jos paskirtis – suteikti galimybes žmogui nuolat savarankiškai mokytis. Švietimas yra neatskiriama tautos kultūros dalis, kurios vienas iš tikslų yra perteikti tautinės ir etninės kultūros pagrindus, tradicijas ir vertybes, laiduoti sąlygas asmens brandžiai tautinei savimonei, estetinei kultūrai ir pasaulėžiūrai formuotis, taip pat garantuoti tautos, krašto kultūros tęstinumą, jos tapatybės išsaugojimą (Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Žin., 2003, Nr. 63 – 2853)). Svarbus švietimo kaitos, kultūros institucijų modernizavimo uždavinys – suteikti žinių pagrindus besimokančiai visuomenei. Bendromis kultūros ir švietimo politikos pastangomis būtina pasiekti, kad informacijos šaltiniai būtų prieinami kiekvienam gyventojui. Valstybinio švietimo strategijos 2003 – 2012 metų nuostatuose pabrėžiamas ypatingas dėmesys asmens patriotizmo, jo pilietinio, kultūrinio ir tautinio tapatumo ugdymui (Žin., 2003, Nr. IX-1700). Švietimo teikėjais gali būti ir kultūros įstaigos: bibliotekos, kultūros centrai ir muziejai.Muziejai šiuolaikinėje visuomenėje atlieka svarbų vaidmenį. Jie apibrėžia praeities ir dabarties, tradicijų ir naujovių santykį. Pasak J. Kievišo, "tradicija – tai praeities egzistavimas dabartyje, aktualizuota praeities kultūra, būdas pritaikyti praeities patirtį dabarties reikmėms" (Kievišas 2005, p. 95). XX a. pabaigoje muziejai transformavosi, ne tik reprezentavo "elitinę kultūrą" ir tautinį paveldą, bet ir dalyvavo šiuolaikinės, populiariosios kultūros procesuose. Jų veiklos diapazonas tapo labai platus – nuo švietimo iki masinių renginių ir švenčių organizavimo, paskaitų, konferencijų, leidybinės veiklos, šiuolaikinių menininkų parodų rengimo ir pan. (Lietuvos gyventojų kultūriniai poreikiai 2004, p. 32).Šiandieninė muziejinė edukacija plėtojama orientuojantis į muziejinę komunikaciją; į asmenybės meninių gabumų ugdymą bei kultūrinio palikimo vertės pajautimą, ieškant naujų pateikimo lankytojams formų. Lankytojas suvokiamas kaip dialogo dalyvis(Lomunova 2001, p. 84).Tačiau ši nauja muziejinė veikla kaip mokslinio tyrimo objektas Lietuvoje dar mažai nagrinėta. Be to, minėtose publikacijose daugiausia kalbama apie didžiųjų muziejų patirtį: kultūrologiniuose ir muziejininkystės tyrinėjimuose skiriama mažai dėmesio savivaldybių (krašto) muziejų klausimams. Kita vertus, visuomenės poreikiai, taip pat ir minėti valstybės dokumentai skatina muziejaus edukacinę veiklą, kuriai reikia teorinio pagrindo. Tai pasakytina ypač apie krašto muziejaus edukacinę veiklą, nes krašto muziejaus edukacinė veikla kaip regiono kultūros veiksnys yra aktuali pedagoginė problema.Tyrimo objektas: Kaišiadorių krašto muziejaus edukacinė veikla.Tyrimo tikslas: atskleisti Kaišiadorių krašto muziejų edukacinės veiklos ypatybes ir apibrėžti šios veiklos reikšmę regiono kultūrai. Teoriniai teiginiai: muziejaus edukacinė veikla, krašto muziejaus veikla.Tyrimo uždaviniai:1. Išanalizuoti Kaišiadorių rajono muziejų edukacines programas.2. Palygint edukacinės veiklos formų sistemą šio krašto muziejuose.3. Numatyti edukacinės veiklos plėtotės krašto muziejuose galimybes.Tyrimo metodai:1. Mokslinės literatūros analizė.2. Kaišiadorių rajono muziejų edukacinę veiklą sąlygojančių dokumentų analizė.3. Matematinė tyrimo duomenų analizė ir apibendrinimas.Darbo etapai. Tyrimas atliktas Kaišiadorių krašto muziejuose 2006 – 2007 metais. Tirta jų lankomumas, veikla, jos formos, tematika, temų realizavimo būdai bei priemonės, paskirtis.Apibendrinamojo pobūdžio duomenų trūkumas apsprendė tai, kad darbui buvo naudojami įvairūs metodai - istoriografinis, teorinis aprašomasis, dokumentų analizė, įvairaus amžiaus respondentų anketavimas. ...

Literatūros šaltiniai 38 (šaltiniai yra cituojami)
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 4 kursas
Darbo tipas Kursiniai darbai
Failas Muzieju veikla tenkinant kulturinius poreikius Kaisiadoriu rajone.doc (2.86 MB)

Kiti mokslo darbai

Straipsnio anotacija: identiteto vieta akultūracijos procese
Straipsnio anotacija: identiteto vieta akultūracijos procese
  • Analizės »
  • Kultūrologijos analizė

Socialines antropologijos straipsnio "The role of identity in acculturation among immigrant people: theoretical propo...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Krašto muziejaus edukacinė veikla kaip regiono kultūros veiksnys
Krašto muziejaus edukacinė veikla kaip regiono kultūros veiksnys
  • Diplominiai darbai »
  • Kultūrologijos diplominis darbas

Įvadas. Muziejus regiono kultūros kontekste. Bendras kultūros kontekstas. Muziejaus samprata. Muziejaus apibrėžimas,...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Muziejaus sociokultūrinis statusas Kaišiadorių bendruomenėje
Muziejaus sociokultūrinis statusas Kaišiadorių bendruomenėje
  • Diplominiai darbai »
  • Kultūrologijos diplominis darbas

Darbe demonstruojamos profesinės kompetencijos. Santrauka. Pagrindinių sąvokų žodynas. Įvadas. Darbo tikslas –...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kas ką skaito, žiūri mano šeimoje?
Kas ką skaito, žiūri mano šeimoje?
  • Esės »
  • Kultūrologijos esė

Esė lietuvių kalba. Visuomenės informavimo priemonės. Televizija. 3 pagrindinės žiniasklaidos poveikio formos.

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Moters vieta islame. Mitai ar realybė
Moters vieta islame. Mitai ar realybė
  • Esės »
  • Kultūrologijos esė

Kultūros istorija. Islamas. Muhamedas. Koranas. Grožis. Motina. Islame vienas liudytojas vyras lygus dviems liudytojoms-...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti