Teisė (68)

Etatistinė teisės samprata. Šiuolaikinė teisės samprata. Sociatarinės teisės samprata. Teisės aktų rūšys. Teisės aktų hierarchija. Įstatymų samprata (sąvoka ir požymiai). Teisės normos samprata. Teisės norminio akto galiojimas laike. Teisės norminio akto galiojimas erdvėje. Teisės norminio akto galiojimas asmenims. Teisinė sistema. Teisinių santykių samprata. Teisiniai faktai. Teisės pažeidimo samprata. Teisės pažeidimo sudėties elementai. Teisės pažeidimo rūšys. Teisinės atsakomybės samprata. Teisinės atsakomybės atsiradimo pagrindai. Teisinės atsakomybės rūšys. Teisėto elgesio samprata. Žmogaus teisių ir laisvių samprata. Pagrindiniai teisės principai. Teisės normos struktūra. Teisės aktų įsigaliojimo tvarka Lietuvos respublikoje. Apibūdinkite kolektyvines derybas (pagal LRBK). Apibūdinkite įmonės kolektyvinę sutartį (pagal LRBK). Apibūdinkite darbo sutartį ir jos sudarymą. Kokie dokumentai būtini darbuotoją priimant į darbą. Apibūdinkite išbandymą sudarant darbo sutartį. Išvardinkite darbo sutarčių rūšis. Apibūdinkite terminuotą darbo sutartį. Nušalinimo nuo darbo atvejai. Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu. Išvardinkite priežastis, kurios gali būti teisėtos nutraukiant darbo sutartį. Išvardinkite įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminus. Išvardinkite eilę darbuotojų, kurie turi pirmenybės teisę būti palikti dirbti, kai mažinamas darbuotojų skaičius. Atvejai, kai darbo sutartis tiri būti nutraukta be įspėjimo. Atvejai, kai darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį iš anksto neįspėjęs darbuotojo. Apibūdinkite viršvalandinius darbus. Švenčių dienos. Apibūdinkite kasmetinių atostogų suteikimo tvarką. Išvardinkite ir trumpai apibūdinkite tikslinių atostogų rūšis. Kas gali būti laikoma šiurkščių darbo pareigų pažeidimu. Kokios gali būti skiriamos drausminės nuobaudos, apibūdinkite jų skyrimo tvarką. Kokios sąlygos turi būti, kad atsirastų materialinė atsakomybė. Atvejai kai darbuotojai privalo atlyginti visą žalą. Darbuotojų teisės. Darbo ginčų nagrinėjimas teismuose.
1 atsiliepimai
Apimtis
26 puslapiai
Kategorija
Teisės špera
Teisė (68) 1 puslapis
1 puslapis
Teisė (68) 2 puslapis
2 puslapis
Teisė (68) 3 puslapis
3 puslapis
Teisė (68) 4 puslapis
4 puslapis
Teisė (68) 5 puslapis
5 puslapis
Teisė (68) 6 puslapis
6 puslapis
Teisė (68) 7 puslapis
7 puslapis
Teisė (68) 8 puslapis
8 puslapis
Teisė (68) 9 puslapis
9 puslapis
Teisė (68) 10 puslapis
10 puslapis
Teisė (68) 11 puslapis
11 puslapis
Teisė (68) 12 puslapis
12 puslapis
Teisė (68) 13 puslapis
13 puslapis
Teisė (68) 14 puslapis
14 puslapis
Teisė (68) 15 puslapis
15 puslapis
Teisė (68) 16 puslapis
16 puslapis
Teisė (68) 17 puslapis
17 puslapis
Teisė (68) 18 puslapis
18 puslapis
Teisė (68) 19 puslapis
19 puslapis
Teisė (68) 20 puslapis
20 puslapis
Teisė (68) 21 puslapis
21 puslapis
Teisė (68) 22 puslapis
22 puslapis
Teisė (68) 23 puslapis
23 puslapis
Teisė (68) 24 puslapis
24 puslapis
Teisė (68) 25 puslapis
25 puslapis
Teisė (68) 26 puslapis
26 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

1. Etatistinė teisės samprata.Pagal statistinę teisės sampratą teisė apibrėžiama, teisė yra valstybės nuo-statų ar sankcio-nuotų visiems pri-valomų, for-maliai apibrėžtų porei-kius valstybės prievarta garantuoja-mų, visuomeninių santykių dalyvių elgesio sistema.POŽYMIAI1. teisės normas kuria valstybė2. jos yra bendro pobūdžio ir visiems privalomos.3. už jų nesilaikymą numatyta valstybės prievarta4. bendro pobūdžio elgesio taisyklės sudaro tam tikrą sistemą5. teisininkų veikla apribota tik teisės normų taikymo problemomis. Teisės kūrimas į teisininkų veiklą neįeina.2. Šiuolaikinė teisės samprataČia tiek valstybė tiek visuomenė kuria teisę. Teisė suprantama kaip teisės normos įtvirtintas teisingumas siekiant visuomenės kompromiso.POŽYMIAI1. teisės normas kuria valstybė ir visuomenė2. joms būdinga sistemiškumas3. už teisės normų nesilaikymą numatyta valstybės prievarta4. formalus apibrėžtumas5. teisės normos įtvirtina pagrindines žmogaus teises ir laisves. Garantuoja ir užtikrina jų laikymąsi.3. Sociatarinės teisės samprataČia teisė suprantama, kaip normos, kurias nustato ne valstybė, o visuo-menė, kurios atsiranda susidūrus žmonių interesams. Ji remiasi pri-gimtinės teisės teorija. Teisė — tai normos garantuojančios visų visuo-menės narių prigimtinių teisių, lais-vių įgyvendinimą nepažeidžiant visų kitų visuomenės narių tokių pat interesų.POŽYMIAI1. čia teisės kūrėjas žmogus2. šalia valstybės prievartos yra visuomenės prievolė3. teisė nebūtinai rašytinė teisė.(neteisingas norminis aktas nėra teisė.)4. daugelis teisės normų yra neatsiejama nuo moralės.4. Teisės aktų rūšysteisės aktai pagal teisinės informacijos pobūdį skirstomi:1. Teisės norminiai aktai, t.y., teisės normas įtvirtinantys teisės aktai, įstatymai ir poįstatyminiai aktai turintys norminį pobūdį.2. Individualūs teisės aktai. Jie nustato, pakeičia ar įtvirtina subjektinių teisių ir teismų pareigų pasibaigimą. Tai valstybės organų individualaus pobūdžio aktai.3. Teisės aktai įtvirtinantys subjektų teisinį statusą.5. Teisės aktų hierarchijaĮstatymai:1. Konstitucija2. Konstituciniai įstatymai3. Kodeksai4. Modeliniai įstatymai5. Tarptautinės sutartys(ratifikuotos)6. Programiniai įstatymai7. Paprastieji įstatymaiPoįstatyminiai aktai8. valstybės vadovo įsakai, dekretai9. Vyriausybės nutarimai10. Ministerijų departamentų įsakymai11. Vietos savivaldos organų sprendimai12. tarptautinės sutartys(neratifikuotos)13. Individualaus pobūdžio aktai6. Įstatymų samprata (sąvoka ir požymiai)Įstatymas—aukščiausią galią turintis teisės norminis aktas, priimamas aukščiausio valstybės valdžios orga-no(seimo) arba tiesiogiai tautos refe-rendumo, bei reguliuojantis svar-biausius visuomeninius santykius.POŽYMIAI1. juos leidžia aukščiausi atstovau-jamieji organai arba tauta referentu-mu2. įstatymai reguliuoja svarbiau-sius visuomeninius santykius3. įstatymai visada norminio pobūdžio ir daugiapartinio taikymo aktai4. įstatymui būdinga speciali, sudėtinga struktūra, kuri skiriasi nuo kitų teisės aktų struktūrų.5. priimami ypatinga tvarka, įtvirtinta konstitucijoje.6. įstatymai skirti visiems asme-nims, pareigūnams ir organizaci-joms.7. įstatymai gali būti keičiami, papildomi, panaikinami ypatinga tvarka, numatyta konstitucijoje. ...

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas Teise (68).doc (54.25 KB)

Kiti mokslo darbai

Hipoteka
Hipoteka
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Referatas "Kas yra hipoteka?". Įvadas. Hipoteka. Hipotekos sąvoka. Hipotekos objektas. Hipotekos išlikimas pa...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kubos konstitucijos analizė
Kubos konstitucijos analizė
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Įvadas. Kubos konstitucijos teksto analizė. Žmogaus teisės Kubos konstitucijoje: formalia ir realia. Vykdomosios ir te...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Lygiateisiškumo principas
Lygiateisiškumo principas
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Lygiateisiškumo principo įvairių autorių darbuose analizė.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Mokesčių teisė (3)
Mokesčių teisė (3)
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Įvadas. Derybinio skyriaus "Mokesčiai" turinys ir objektas. Pridėtinės vertės mokestis. Prekių tiekimo Eur...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutartis (7)
Pirkimo-pardavimo sutartis (7)
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Įvadas. Pirkimo – pardavimo sutarčių samprata ir rūšys. Pirkimo- pardavimo sutarties sąlygų teisinė analizė...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti