Teisė (80)

Teisės sąvoka. Teisės požymiai. Teisės aspektai. Teisės norma. Teisės normos elementai. Teisės normų rūšys. Teisės paskirtis ir realizavimas. Teisinių santykių bruožai. Teisinių santykių struktūriniai elementai. Teisnumas ir veiksnumas. Civilinės teises pagrindai. Sandorio samprata ir rūšys. Sandorio samprata. Vienašaliai sandoriai. Kitos sandorių rūšys. Sandorio elementai. Sandorio sąlygos. Esminės sąlygos. Įprastinės ir atsitiktinės sąlygos. Sandorio tikslas ir motyvai. Sandorio vidinė ir išorinė valia. Valios reiškimo forma. Teisė pasirinkti sandorio formą. Žodinė sandorių forma. Rašytinė sandorių forma. Notarinė sandorių forma. Notarinės sutartys. Rašytinių sandorių sudarymo tvarka. Sandorių sudarymo tvarka. Dovanojimo sutartys. Dovanojimas. Dovanojimo sutartis. Dovanojimo sutarties turinys. Dovanojimo sutarties dalykas. Sutarties panaikinimas. Ieškinio senatis. Ieškinio senaties terminas. Ieškinio senaties instituto tikslas. Ieškinio senaties terminai. Ieškinio senaties termino pradžia. Ieškinio senaties terminas pasikeitus prievolės asmenims. Ieškinio senaties termino sustabdymas. Ieškinio senaties termino nutraukimas. Ieškinio senaties netaikymas Paveldėjimo pagal įstatymą ir testamentu teisiniai ypatumai. Paveldėjimas. Palikimas. Paveldėjimo atsiradimas. Paveldėjimo reglamentavimas. Paveldėjimas pagal Statutų teisę. Palikimo vieta. Įstatyminių įpėdinių eilės Prancūzijoje. Įstatyminių įpėdinių eilės Vokietijoje. Įstatyminių įpėdinių eilės Lietuvoje. Antros eilės įpėdinių paveldėjimo teisės. Sutuoktinių paveldėjimas. Sutuoktinio paveldėjimo teisės praradimas. Palikimo priėmimo tvarka. Šeimos teisės pagrindai. Šeimos teisės samprata. Santuokos atsiradimas. Civilinių jungtuvių atsiradimo prielaidos pagal V. Brizgį. Civilinės santuokos įvedimas. Santuokos sudarymas užsienio valstybėse. Santuokos sudarymo sąlygos ir tvarka. Santuokos samprata. Reikalavimai santuokai. Valstybės reikalavimai galiojančiai santuokai sudaryti. Santuokos savanoriškumas. Veiksnumo reikalavimas. Sutuoktinių amžius. Draudimas tuoktis. artimiesiems giminaičiams. Sutuoktinių turtinės teisės ir pareigos. Sutuoktinių pareigos. Šeimos turto teisinis režimas. Šeimos turtas. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė. Asmeninė sutuoktinių nuosavybė. Sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės turto dalijimas. Vedybų sutartis - sutuoktinių turtinių santykių reguliavimo būdas. Vedybų sutarties principai. Vedybų sutarties sudarymo principai užsienio valstybėse. Vedybinės sutarties rūšys. Sutuoktinių turtinių santykių reguliavimas. užsienio valstybėse. Sutuoktinių turtinių santykių reguliavimas užsienio valstybėse. Vaikų ir tėvų tarpusavio teisės ir pareigos. Vaiko kilmės nustatymas. Tėvystės pripažinimas vaikui gimus nesusituokusiai motinai. Tėvystės nustatymo sąlygos. Tėvų valdžios lygybė. Vaiko kilmės patvirtinimas. Pilnamečių vaikų pareiga. Vaikaičių ir senelių tarpusavio išlaikymas. Globa ir rūpyba. Vaiko globos organizavimas. Vaiko globos (rūpybos) nustatymo principai. Vaiko globos formos ir rūšys. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymas. Vaiko nuolatinė globa (rūpyba). Miesto savivaldybes administracijos vaiko teisių apsaugos tarnybos funkcijos. Rūpyba. Įvaikinimo tvarka Lietuvos Respublikoje (LR). Įvaikinimas. Bendrosios nuostatos ir vartojamos sąvokos. Tarptautinis įvaikinimas. Įvaikinimo tikslas. Įvaikinimo tarnybos tikslai. Įvaikinimo tvarka. Galimos išimtys. Įvaikinimo sąlygos ir tvarka. Įvaikinimas be tėvų sutikimo. Įvaikinamo vaiko sutikimas. Įvaikintojo sutuoktinio sutikimas įvaikinti. Pasirengimo įvaikinti patikrinimas. Duomenų apie įvaikinamą vaiką pateikimas. Įvaikinimo apskaita. Prašymų įvaikinti nagrinėjimas. Įvaikinimo konfidencialumas. Vaiko perkėlimas į šeimą iki įvaikinimo. Įvaikinimo, atlikto užsienyje, pripažinimas. Įvaikio vardas ir pavardė. Hagos konvencija dėl vaikų apsaugos. Kiek trunka įvaikinimo procesas? Ar Lietuvos Respublikos piliečiai turi galimybę pasirinkti jiems pasiūlytą vaiką? Ar biologiniai vaiko tėvai dalyvauja įvaikinimo byloje? Įvaikinimo pasekmės. Darbo teises pagrindai. Darbo sutarties teisinis reglamentavimas. Darbo sutarties samprata. Darbo sutartis. Darbo sutarties turinys ir jos sudarymas. Darbo sutarčių rūšys. Darbo sutarčių taikymas. Sezoninė darbo sutartis. Papildomo darbo sutartis. Antraeilių pareigų sutartis. Darbo sutartis su namudininkais. Patarnavimo sutartis. Kitos darbo sutartys. Darbo laiko teisinis reglamentavimas. Darbo samprata. Darbo laiko samprata. Darbo laiko rūšys. Darbo laiko trukmė. Sutrumpintas darbo laikas. Ne visas darbo laikas. Viršvalandinis darbas. Išimtiniai atvejai, kai leidžiami viršvalandiniai darbai. Darbas naktį. Poilsio laiko samprata bei rūšys. Poilsio laiko sąvoka. Poilsio laiko rūšys. Pertrauka pailsėti ir pavalgyti. Papildomos ir specialios pertraukos. Paros poilsis. Savaitės nenutrūstamasis poilsis. Švenčių dienos. Kasmetinės atostogos. Kasmetinės minimaliosios atostogos. Kasmetinės pailgintos atostogos. Kasmetinės papildomos atostogos. Tikslinių atostogų rūšys. Nėštumo ir gimdymo atostogos. Tėvystės atostogos. Atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai. Mokymosi atostogos. Kūrybinės atostogos. Atleidimas nuo darbo valstybinėms ar visuomeninėms pareigoms atlikti. Nemokamos atostogos. Papildomos atostogų lengvatos. Aplinkosaugos bei žemės teisės pagrindai. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo analizė. Įvadas. Pagrindiniai įstatymo tikslai. Įstatymo tikslai. Adresato teisės ir pareigos. Valstybinės valdžios, valdymo ir kontrolės institucijų pareigos. Atsakomybė. Žemės teisės sąvoka bei esminiai principai. Žemės sąvoka. Žemės teisės terminai. Lietuvos Respublikos žemės fondo suskirstymas. Žemės ūkio paskirties žemė. Miškų ūkio paskirties žemė. Vandens ūkio paskirties žemė. Konservacinės paskirties žemė. Privati žemė. Valstybinė žemė. Žemės savininkų ir kitų naudotojų pareigos. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams atvejai. Baudžiamosios teisės pagrindai. Baudžiamosios teisės sąvoka ir esmė. Baudžiamosios teisės apibrėžimas. Baudžiamosios teisės normos. Baudžiamoji teisė. Nusikalstamų veikų rūšys. Baudžiamasis nusižengimas. Baudžiamosios atsakomybės subjektai. Tyčinis nusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimas. Neatsargus nusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimas. Nepakaltinamumas. Nusikaltimo sąvoka ir sudėtis. Nusikaltimų rūšys. Nusikaltimo padarymo stadijos. Rengimasis padaryti nusikaltimą. Pasikėsinimas padaryti nusikalstamą veiką. Baigtas nusikaltimas. Bendrininkavimas padarant nusikaltimą. Bendrininkavimo formos. Nusikaltimų recidyvas. Kriminalinė bausmė. Kriminalinės bausmės samprata. Kriminalinės bausmės paskirtis. Bausmių rūšys. Bausmių rūšys juridiniams asmenims. Viešųjų teisių atėmimas. Teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimas. Viešieji darbai. Bauda. Laisvės apribojimas. Areštas. Terminuotas laisvės atėmimas. Laisvės atėmimas iki gyvos galvos. Juridinio asmens veiklos apribojimas. Bausmės skyrimas.
1 atsiliepimai
Apimtis
28 puslapiai
Kategorija
Teisės špera
Teisė (80) 1 puslapis
1 puslapis
Teisė (80) 2 puslapis
2 puslapis
Teisė (80) 3 puslapis
3 puslapis
Teisė (80) 4 puslapis
4 puslapis
Teisė (80) 5 puslapis
5 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 3 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas Teises spera.doc (73.25 KB)

Kiti mokslo darbai

Hipoteka
Hipoteka
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Referatas "Kas yra hipoteka?". Įvadas. Hipoteka. Hipotekos sąvoka. Hipotekos objektas. Hipotekos išlikimas pa...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kubos konstitucijos analizė
Kubos konstitucijos analizė
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Įvadas. Kubos konstitucijos teksto analizė. Žmogaus teisės Kubos konstitucijoje: formalia ir realia. Vykdomosios ir te...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Lygiateisiškumo principas
Lygiateisiškumo principas
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Lygiateisiškumo principo įvairių autorių darbuose analizė.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Mokesčių teisė (3)
Mokesčių teisė (3)
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Įvadas. Derybinio skyriaus "Mokesčiai" turinys ir objektas. Pridėtinės vertės mokestis. Prekių tiekimo Eur...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutartis (7)
Pirkimo-pardavimo sutartis (7)
  • Analizės »
  • Teisės analizė

Įvadas. Pirkimo – pardavimo sutarčių samprata ir rūšys. Pirkimo- pardavimo sutarties sąlygų teisinė analizė...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti