Teisinis transporto veiklos reguliavimas

Europos šalių susitarimas dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais, darbo (AETR). Kokie reikalavimai keliami vairuotojui, vežančiam krovinius ir kokie – vežančiam keleivius? Koks maksimalus "kasdieninio vairavimo laikotarpis" ir kiek jis gali būti pratęstas? Koks maksimalus dviejų savaičių bendras vairavimo laikas? Po kiek laiko vairavimo ir kiek laiko turi ilsėtis vairuotojas? Kiek turi tęstis vairuotojo kasdieninis poilsis? Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR). Kaip kontroliuojamas vairuotojo darbo laikas? Kam taikoma CMR Konvencija? Konvencijos taikymo sritis. Už kieno veiksmus ir klaidas atsako vežėjas? Koks dokumentas patvirtina krovinio vežimo sutartį? Kiek surašoma važtaraščio egzempliorių ir kur jie panaudojami? Kas turi būti nurodoma važtaraštyje? Ką turi patvirtinti vežėjas, priimdamas krovinį? Ką reiškia "siuntėjo teisė disponuoti kroviniu" ir nuo kokio momento ji prarandama? Kada vežėjas atsako už krovinio praradimą ar jo sugadinimą? Vežėjo atsakomybė. Kada "įgaliojimus turintis asmuo" gali, nepateikdamas kitų įrodymų, laikyti krovinį prarastu? Muitinės konvencija dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis (1975 m. TIR konvencija). Pagal ką įvertinama krovinio vertė? Kam taikoma TIR Konvencija? Kokios "garantinės asociacijos" funkcijos ir kas ją atstovauja Lietuvoje? Kaip apibūdinamos dvi pagrindinės TIR Konvencijos nuostatos? Už kokias prekes atsako garantinės asociacijos? Kam ir koks dokumentas įforminamas vežant pagal TIR procedūrą ir keliems vežimams jis galioja? Bendrieji Lietuvos teisiniai aktai, reglamentuojantys kelių transporto veiklą. Pagrindinės sąvokos. Apibūdinti "autobusą". Apibūdinti "lengvąjį automobilį". Apibūdinti "lengvąjį automobilį taksi". Apibūdinti "keleivių vežimą maršrutiniu taksi". Apibūdinti "visuomenės aptarnavimo įsipareigojimus". Apibūdinti "licencijos kortelę". Apibūdinti "siuntėją", "gavėją" ir "vežėją". Apibūdinti "tarptautinio susisiekimo maršrutą". Apibūdinti "tolimojo susisiekimo maršrutą". Apibūdinti "vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutą". Lietuvos respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymas. Kas vykdo transporto viešąjį administravimą? Kokios transporto rūšys yra Lietuvoje? Kas yra Lietuvos valstybės nuosavybė? Apibūdinti "kombinuotus vežimus". Kaip organizuojamas "visuomenės aptarnavimas"? Kokios transporto infrastruktūros rūšys yra pagal pavaldumą ir yra jų savininku? Iš kokių lėšų šaltinių finansuojama viešoji transporto infrastruktūra? Kokie dokumentai reglamentuoja transporto teisinius santykius? Lietuvos respublikos kelių transporto kodeksas. Kokia šio Kodekso paskirtis? Kam gali priklausyti kelių transporto objektai? Kas vykdo kelių transporto valstybinį valdymą? Kaip skirstomi vežimai? Kas ir kaip nustato keleivių vežimo bei autobusų stotyse teikiamų paslaugų tarifus? Apibūdinti "keleivio vežimo sutartį". Kokias teises turi keleivis? Kokias teises turi ekipažas? Apibūdinti "krovinio vežimo sutartį". Kokie rekvizitai nurodomi krovinio vežimo užsakyme? Kas pakrauna ir kas iškrauna krovinį? Kaip vežėjas atlygina už padarytą žalą kroviniui ir bagažui? Lietuvos respublikos transporto lengvatų įstatymas. Kokios transporto lengvatos taikomos Lietuvos Respublikoje? Kokiems važiavimams taikomos transporto lengvatos? Kam suteikiama teisė važiuoti nemokamai? Kam suteikiama teisė įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida? Kas turi teisę į transporto išlaidų kompensaciją? Iš kokių šaltinių kompensuojamos vežėjų išlaidos (negautos pajamos), susijusios su lengvatų taikymu? Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės. Apibūdinti kiekvieną licencijų rūšį. Kam išduodama licencijos kortelė? Ar galima perduoti kitiems asmenims licencijas? Kas išduoda licencijas? Kokiam laikui išduodama licencija? Koks licencijos kortelių galiojimo laikas? Kokias sąlygas turi atitikti įmonė, besiverčianti licencijuojama kelių transporto veikla? Kada stabdomas licencijų galiojimas? Kada licencijos panaikinamos? Krovinių vežimų kelių transportu veiklos teisinis reguliavimas. Pagrindinės sąvokos. Bendrijos leidimas. Kabotažiniai vežimai. Negabaritinis ar sunkiasvoris krovinys. Pavojingas krovinys. Krovinių vidaus vežimo kelių transportu taisyklės. Apibūdinti "vežimus už atlyginimą". Apibūdinti vežimus "savo sąskaita". Kaip organizuojami vežimai už atlyginimą? Jei vežėjas vežimo operacijas pavesta atlikti trečiajai šaliai, kas šiuo atveju lieka atsakingas už visus įsipareigojimus prieš transportą užsakančią šalį? Kada užsakymas laikomas priimtinu? Kas ir kaip atsako už važtaraščio surašymą? Ką turi daryti vežėjas, pastebėjęs krovinio pakuotės trūkumus? Kas daroma su siuntėjui priklausančia įranga, reikalinga kroviniui tvirtinti, atvežus krovinį? Ką turi patikrinti gavėjas, priimdamas krovinį? Kas laikoma krovinio "praradimu", kas – "trūkumu" ir kas – "sužalojimu"? Kokį dokumentą turi turėti vežėjas, gabenantis jam priklausančius krovinius savo priemonėmis ir savo sąskaita? Krovinių tarptautinių vežimų kelių transportu taisyklės. Apibūdinti "vežimus savo sąskaita". Kokius dokumentus turi turėti vežėjai, vykdantys tarptautinius krovinių vežimus už atlyginimą? Kokius dokumentus turi turėti vežėjai, vykdantys tarptautinius vežimus savo sąskaita? Kokie dokumentai reglamentuoja krovinių tarptautinį vežimą tarp Lietuvos respublikos ir užsienio valstybių? Kas išduoda kelionės leidimus krovinių tarptautiniams vežėjams ir kas – kabotažiniams vežimams? Keleivių vežimų kelių transportu veiklos teisinis reguliavimas. Pagrindinės sąvokos. Apibūdinti "reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutą". Apibūdinti "keleivinio transporto priemonę – ekspresą". Apibūdinti "minkštojo tipo transporto priemonę". Apibūdinti "nereguliarius reisus". Keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklės. Apibūdinti "vežimus už atlyginimą". Apibūdinti "vežimus savo sąskaita". Apibūdinti "reguliarius reisus". Apibūdinti "specialiuosius reguliarius reisus". Apibūdinti "švytuoklinius reisus". Apibūdinti "vienkartinius reisus". Kokie dokumentai reikalingi, vežant keleivius reguliariais reisais? Kokie dokumentai reikalingi, vežant keleivius švytuokliniais reisais? Kokie dokumentai reikalingi, vežant keleivius specialiaisiais reguliariais reisais? Kokie dokumentai reikalingi, vežant keleivius vienkartiniais reisais? Ką turi sudaryti vežėjai, prieš pateikdami paraišką reguliariam tarptautiniam reisui? Kur ir kaip nagrinėjamos vežėjų paraiškos gauti leidimus vežti keleivius reguliariais arba specialiaisiais reguliariais tarptautiniais reisais? Koks dokumentas būtinas, norint vežti keleivius savo sąskaita ir kas jį išduoda? Kokį dokumentą kelionės metu turi turėti keleiviai, važiuojantys švytuokliniais arba vienkartiniais reisais? Kas ir kaip nustato keleivių vežimo reguliariais reisais kainas? Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo ir naudojimo taisyklės. Kas turi teisę leisti pradėti maršrutus? Ką vežėjas turi padaryti su eismo tvarkaraščio projektu, prieš paduodamas paraišką kompetentingai įstaigai? Ką ir kaip turi įvertinti kompetentinga įstaiga, prieš tvirtindama tvarkaraštį? Kada organizuojamas konkursas vežėjams parinkti reguliaraus susisiekimo maršrutams aptarnauti? Kaip nustatomi vežėjo santykiai su kompetentinga įstaiga dėl maršruto organizavimo? Ar gali vežėjas, turintis leidimą, pavesti kitam vežėjui vežti keleivius? Kada ir kaip vežėjas turi teisę laikinai nutraukti reguliarių maršrutų autobusų eismą? Kada kompetentinga įstaiga turi teisę anuliuoti leidimus? Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklės. Kokiom transporto priemonėm taikomos šios Taisyklės? Kokie dokumentai suteikia teisę važiuoti ir vežti bagažą? Kada ekipažas privalo parduoti keleiviams bilietus? Kokiais atvejais keleivis turi teisę prieš išvykimą grąžinti į kasą bilietus ir gauti visus už juos sumokėtus pinigus? Kiek pinigų grąžinama keleiviui už bilietus, pirktus į tolimojo susisiekimo maršruto reisą? Ar grąžinami keleiviui pinigai už nepanaudotus bilietus, autobusui išvykus į reisą? Kokias teises turi keleivis? Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklės. Kas valdo ir organizuoja keleivių vežimus taksi? Ką turi turėti vežėjas, norintis vežti keleivius taksi ir kas reikalinga automobiliui? Kokius reikalavimus turi atitikti taksi? Ar gali būti nustatytas maksimalus taksi skaičius? Kur galima teikti taksi paslaugas? Koks maksimalus taksi keleivių skaičius? Kada taksi vairuotojas turi teisę paimti į taksi bendrakeleivius? Kas nustato taksi paslaugų tarifus? Kokius taksi tarifus nustato vežėjas? Ar gali būti tarifai diferencijuojami? Pagal ką dalinamas užmokestis tarp kartu važiavusių keleivių, jei jie atsiskaito atskirai? Keleivinio transporto vežėjų išlaidų (negautų pajamų), susijusių su transporto lengvatų taikymu kompensavimo (atlyginimo) tvarka. Iš kieno biudžetų kompensuojamos (atlyginamos) vežėjų išlaidos (negautos pajamos), susijusios su transporto lengvatų taikymu? Apibūdinti, kaip kompensuojamos vežėjų išlaidos vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutuose. Apibūdinti, kaip kompensuojamos vežėjų išlaidos tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutuose. Keleivinio kelių transporto vežėjų nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensavimo tvarka. Už vežimus kokiais maršrutais yra kompensuojami vežėjų nuostoliai ir kokiais nekompensuojami? Kas priima sprendimus dėl būtinumo teikti visuomenei keleivinio kelių transporto paslaugas? Apibūdinti vežėjų patirtų nuostolių kompensavimo tvarką. Vežėjų (operatorių) parinkimo visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti konkurso organizavimo ir visuomenės aptarnavimo sutarčių sudarymo ir nutraukimo tvarka. Kas organizuoja konkursus? Kaip sudaroma komisija ir kaip ji dirba? Kas numatoma sutartyje? Keleivinio kelių transporto kontrolės nuostatai. Kas kontroliuoja keleivinį kelių transportą? Ką tikrina keleivinio kelių transporto kontrolieriai? Kas tikrinama kontrolės metu? Autobusų stočių veiklos nuostatai. Kas steigia autobusų stotis? Koks gali būti autobusų juridinis statusas? Kokia pagrindinė autobusų stočių paskirtis ir ar gali būti ji keičiama? Kokiu principu vežėjai dirba su autobusų stotimis? Kas turi būti autobusų stotyje? Kokias funkcijas atlieka bilietų pardavimo tarnybos? Kokias funkcijas atlieka dispečerinė tarnyba? Kas ir kaip nustato autobusų stotyse paslaugų vežėjams teikimo tarifus? Reikalavimai gatvėms ir keliams, kuriais vyksta reguliarus keleivinio transporto eismas. Kokiais keliais ir gatvėmis leidžiamas reguliarus keleivinio transporto eismas? Kas ir kaip sudaro komisiją maršruto trasos parinkimui? Kas daroma, apžiūrint maršrutą? Kas privalo pašalinti trūkumus, nurodytus akte? Kaip sprendžiami kiti akte nurodyti darbai? Kokius reikalavimus turi tenkinti keliai (gatvės), kuriais leidžiamas reguliarus keleivinio transporto eismas?
2 atsiliepimai
Apimtis
18 puslapių
Kategorija
Administracinės teisės špera
Teisinis transporto veiklos reguliavimas 1 puslapis
1 puslapis
Teisinis transporto veiklos reguliavimas 2 puslapis
2 puslapis
Teisinis transporto veiklos reguliavimas 3 puslapis
3 puslapis
Teisinis transporto veiklos reguliavimas 4 puslapis
4 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 3 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas Teisinio_spera_gatava.doc (51.53 KB)

Kiti mokslo darbai

Administracinės atsakomybės taikymo procedūros: aplinkybių nustatymas, tinkamas jų nagrinėjimas ir praktinė nagrinėjimo tvarka
Administracinės atsakomybės taikymo procedūros: aplinkybių nustatymas, tinkamas jų nagrinėjimas ir praktinė nagrinėjimo tvarka
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Tyrimo tikslas – išanalizuoti aplinkybes, dėl kurių administracinių teisės pažeidimų bylų teisena y...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kai draudžia fizinis asmuo. Draudi...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Lietuvos ir Italijos viešojo administravimo sistemų palyginimas
Lietuvos ir Italijos viešojo administravimo sistemų palyginimas
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Tekste esančių lentelių ir paveikslėlių sąrašas. Bendra informacija apie Lietuvą bendra informacija apie...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Viešasis valdymas ir viešasis administravimas
Viešasis valdymas ir viešasis administravimas
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Administracinė teisė. Valdymas. Pagrindiniai viešojo valdymo požymiai. Viešasis administravimas.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos ypatumai
Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos ypatumai
  • Diplominiai darbai »
  • Administracinės teisės diplominis darbas

Summary. Įvadas. Sąvokos. Administracinės teisės normų samprata, struktūra ir aiškinimo ypatumai. Administracinės...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti