Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Įvadas. Tarnybos uždaviniai ir funkcijos. Kontrolės principai. Išvada.
2 atsiliepimai
Apimtis
8 puslapiai
Kategorija
Viešojo administravimo referatas
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 1 puslapis
1 puslapis
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2 puslapis
2 puslapis
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 3 puslapis
3 puslapis
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 4 puslapis
4 puslapis
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 5 puslapis
5 puslapis
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 6 puslapis
6 puslapis
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 7 puslapis
7 puslapis
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 8 puslapis
8 puslapis
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 9 puslapis
9 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaiga.Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais. Tarnybos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės aprobuotais viešai paskelbtais strateginiais veiklos planais, rengiamais vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, kuriai pritaria Lietuvos Respublikos Seimas, ir derinamais su Valstybės ilgalaikės raidos strategija.Tarnyba yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Biudžeto lėšos naudojamos Tarnybai išlaikyti ir sąmatose numatytoms priemonėms finansuoti. Tarnyba įstatymų nustatyta tvarka gali turėti ir nebiudžetinių lėšų.Šiame darbe aptarsime maisto ir veterinarijos tarnybos pagrindinius uždavinius , funkcijas ir bendrus principus.Svarbiausieji Tarnybos uždaviniai yra šie:1) Saugoti vartotojų interesus, kad į šalies rinką tiekiamas maistas atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais įteisintus saugos, kokybės, ženklinimo ir kitus privalomuosius reikalavimus, ginti pažeistas vartotojų teises maisto ir su juo susijusių paslaugų teikimo srityje; 2) Užtikrinti, kad eksportuojami gyvūnai ir maistas atitiktų Lietuvos Respublikos ir importuojančios valstybės reikalavimus;3) Užtikrinti, kad maistas, skirtas tiek vidaus rinkai, tiek eksportui, būtų saugus, tinkamai paženklintas, nepažeistų vartotojų interesų ir atitiktų teisės aktų reikalavimus visuose maisto tvarkymo etapuose (nuo maistui skirtų augalų ir gyvūnų auginimo iki maisto tiekimo vartotojams);4) Skatinti Lietuvos ir užsienio vartotojų pasitikėjimą šalyje pagamintu maistu;5) Saugoti, kad į Lietuvos Respublikos teritoriją nepatektų gyvūnų užkrečiamosios ligos, organizuoti gyvūnų apsaugą nuo užkrečiamųjų ligų, o joms atsiradus – tokių ligų židinių likvidavimą; 6) Skatinti Lietuvos integraciją į Europos Sąjungą veterinarijos ir maisto saugos srityse.Tarnyba, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:Pagal kompetenciją nustato:1) Maisto saugos, kokybės ir tvarkymo reikalavimus, maisto tvarkymo ir pateikimo į rinką higienos ir kontrolės reikalavimus;2) Specialius rizikos veiksnių analizės ir valdymo sistemos diegimo maisto tvarkymo vietose privalomuosius reikalavimus;3) Gyvūninių produktų žymėjimo sveikumo ženklu, atitinkančiu tokiam ženklui nustatytus kriterijus, ir veterinarinio sertifikavimo privalomuosius reikalavimus; 4) Lietuvos Respublikos teritorijos apsaugos nuo gyvūnų užkrečiamųjų ligų, šių ligų prevencijos ir jų židinių likvidavimo privalomuosius reikalavimus;5) Gyvūnų gerovės apsaugos privalomuosius reikalavimus;6) Alkoholinių gėrimų kokybės ir higieninės ekspertizės pagrindus, tvarką ir įkainius;7) Valstybinės maisto, medžiagų ir gaminių, besiliečiančių su maistu, geriamojo vandens kontrolės atlikimo tvarką;8) Gyvūnų sveikatos būklės įvertinimo ir kontrolės reikalavimus; 9) Veterinarinių vaistų ir kitų veterinarinių preparatų gamybos, tyrimų, tiekimo į rinką tvarką ir veterinarinių vaistų registravimo taisykles;10) Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka gyvulių laikymo vietų registravimo, gyvulių ženklinimo ir identifikavimo reikalavimus ir tvarką;11) Gyvūnų užkrečiamųjų ligų, kuriomis susirgus nustatomos apsaugos ir stebėjimo zonos, sąrašus;12) Maisto tvarkymo įmonių patvirtinimo tvarką; 13) Specialiuosius reikalavimus transporto priemonėms, gabenančioms maistą, gyvūnus, pašarus ir pašarų priedus;14) Parduodamų pagal vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį šviežių vaisių ir daržovių atitikties kokybės reikalavimams nustatymo ir kokybės kontrolės tvarką; ...

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba.doc (9.91 KB)

Kiti mokslo darbai

Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. Etinio klimato aspektų Panevėžio teritorinėje muitinėje tyrimai. Muitinės viršininko pavaduotojo apklausos...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. JTO ir UNESCO istorija, tikslai ir uždaviniai. Jungtinės tautos lietuvoje. SSGG internetinio puslapio an...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kupiškio miesto plėtros analizė
Kupiškio miesto plėtros analizė
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įžanga. Kupiškio miesto kilmė, buvusios ir esamos funkcijos. Topografiniai ir hidrografiniai bruožai. Demografiniai p...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Europos Sąjungos politikos ir administravimo magistro baigiamasis darbas. Įvadas. Tyrimo tikslas. Atsižvelgiant į temo...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Įvadas. Tikslas – atliekant Šiaulių miesto gyventojų anketinę apklausą, įvertinti Šiaulių miest...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti