Viešasis administravimas organizacijų teorijų kontekste

Įvadas. Organizacijų teorijos pobūdį įtakojantys veiksniai. Viešojo administravimo organizacijų aplinkos veiksnių įtaka. Organizacijų teorijų klasifikacija. Viešojo administravimo organizacijų teorijos objektų esmė. Viešojo administravimo organizacijų teorijos objektai ir modeliai. Viešojo administravimo organizacijų teorijos objektų esmė. Organizacijų modeliai. Organizacinių struktūrų formavimo šiuolaikinės tendencijos. Technologinio proceso principas. Tradiciniai organizacinių struktūrų formavimo principai. Išvados.
1 atsiliepimai
Apimtis
11 puslapių
Kategorija
Viešojo administravimo referatas
Viešasis administravimas organizacijų teorijų kontekste 1 puslapis
1 puslapis
Viešasis administravimas organizacijų teorijų kontekste 2 puslapis
2 puslapis
Viešasis administravimas organizacijų teorijų kontekste 3 puslapis
3 puslapis
Viešasis administravimas organizacijų teorijų kontekste 4 puslapis
4 puslapis
Viešasis administravimas organizacijų teorijų kontekste 5 puslapis
5 puslapis
Viešasis administravimas organizacijų teorijų kontekste 6 puslapis
6 puslapis
Viešasis administravimas organizacijų teorijų kontekste 7 puslapis
7 puslapis
Viešasis administravimas organizacijų teorijų kontekste 8 puslapis
8 puslapis
Viešasis administravimas organizacijų teorijų kontekste 9 puslapis
9 puslapis
Viešasis administravimas organizacijų teorijų kontekste 10 puslapis
10 puslapis
Viešasis administravimas organizacijų teorijų kontekste 11 puslapis
11 puslapis
Viešasis administravimas organizacijų teorijų kontekste 12 puslapis
12 puslapis
Viešasis administravimas organizacijų teorijų kontekste 13 puslapis
13 puslapis
Viešasis administravimas organizacijų teorijų kontekste 14 puslapis
14 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Šiuolaikinės organizacijų teorijos ištakos siejamos su pramoninės revoliucijos pradžia XVIII a. Ją skatino gamybinių organizacijų spartus vystymasis. Dažniausiai organizacijų teorijos pradininku laikomas škotų ekonomistas Adam'as Smith'as, 1776 m. išleidęs veikalą "Tautų turto prigimties ir priežasčių tyrimas". Tame veikale nagrinėjami fabriko veiklos organizavimo klausimai ir bandoma pateikti optimalų veiklos modelį, paremtą ekonominiais veiksniais ir darbo pasidalijimu. Mokslinės vadybos tėvu laikomas amerikietis Frederick'as W. Taylor'as, 1911 m. išleidęs veikalą "Mokslinės vadybos principai. Jis pagrindė nuostatą, kad struktūriniai ir darbo organizavimo klausimai turi būti sprendžiami detaliai išnagrinėjus konkrečią situaciją ir moksliškai pagrindus priimamus sprendimus. Panašiai organizacijų vadybos klausimus nagrinėjo ir prancūzų inžinierius Henri's Fayol'is. 1916 m. jis paskelbė darbą "Pramoninė ir bendroji vadyba", kuriame įrodinėjo, kad visų tipų organizacijoms esminiai yra vadybos reikalai, apimantys darbo pasidalijimą, valdžią ir atsakomybę, discipliną, tvarką, komandų vienovę, asmeninių interesų subordinaciją bendriesiems interesams, atlyginimus personalui, centralizaciją, hierarchinę kontrolės sistemą, lygybę, iniciatyvą, personalo stabilumą bei priklausomumo atitinkamam luomui supratimą. Jis pirmasis atkreipė dėmesį į moralinius vadybos principus.Todėl Fayol'io suformuluoti vadybos principai pritaikomi ir viešojo administravimo organizacijoms.Viešojo administravimo organizacijų vadyba iš esmės skiriasi nuo privačių arba pelno siekiančių organizacijų vadybos tuo, kad jos yra administruojamos reiklioje politinėje, teisinėje ir ekonominėje aplinkoje. Jų veiklą neretai tiesiogiai veikia politinė sistema. Ji taip pat ribojama įstatymais ir kontroliuojama gerai organizuotų oponentų bei įtarių klientų. Suprantama, kad tie patys veiksniai gali daryti įtaką ir kitoms organizacijoms, tačiau tada jie paprastai turi kitokį poveikį. Pavyzdžiui, kai kuriais atvejais viešojo sektoriaus vadybininkai turi kurti organizacines sistemas, kurios grindžiamos politinėmis nuostatomis, tačiau jos nėra racionalios ekonominiu požiūriu. Institucijos, dirbančios populiariose politiniu požiūriu srityse, kartais palaikomos ir gerai finansuojamos nepriklausomai nuo jų veiklos produktyvumo ir efektyvumo, o pasikeitus situacijai tų pačių institucijų programos gali būti sumažintos taip pat nepriklausomai nuo buvusio produktyvumo ir efektyvumo. Tai reiškia, kad "rinka" viešąsias institucijas neveikia tokiu pat būdu kaip ir pelno siekiančias organizacijas. Be to, nagrinėjant viešojo administravimo institucijų veiklos ypatybes, būtina kreipti dėmesį į tai, kad liberalioje demokratinėje visuomenėje tos organizacijos yra priemonė piliečių interesams tenkinti, ir jos negali vadovautis organizacijos arba asmeniniu suinteresuotumu.Antra vertus, daugelis organizacijų teorijos bazinių nuostatų tinka ir viešojo administravimo problemoms nagrinėti..Iki šiol nėra ir tikriausiai nebus vientisos organizacijų teorijos, kuri leistų pagal bendrą metodologijąanalizuoti ir aprašyti visų tipų organizacijas, joms būdingus sąryšius bei veiklos rezultatųpriklausomybę nuo vidinių ir išorinių veiksnių bei poveikių, o juo labiau vienareikšmiškai nustatytioptimalų tų organizacijų raidos kelią.Kiekviena organizacija yra tam tikra sistema, kurios veikla apsprendžia jos struktūrą. Visuminėorganizacijų analizė yra labai sudėtinga, ir todėl organizacijų teorijos atskiros šakos paprastainagrinėja tik atskirus organizacijų struktūros, tikslų bei veiklos aspektus. Priimta, tą teorijų visumąapibendrintai vadinti organizacijų teorija, suprantant tai kaip konceptualų įrankį organizacijųproblemoms nagrinėti bei tų problemų sprendimams rasti.organizacijų teoriją įnešė įnašą daugelis socialinių ir kitų mokslų, ypač antropologija, sociologija,psichologija, ekonomika bei politologija ir sistemų teorija. Antropologija sudarė pagrindąorganizacijų teorijos šakų, kuriose nagrinėjami organizacijų kultūros klausimai. Sociologija padedaatsakyti į klausimus: kaip siejasi formali organizacija ir organizacijos neformalus socialinisgyvenimas.Viešojo administravimo organizacijų teoriją sąlygoja tai, kad tos organizacijos yra kartu politinis,socialinis ir ekonominis reiškinys. Tai reiškia, kad ši organizacijų teorijos šaka turi įvertinti visų tųsferų ypatybes, tarp jų ir politinių srovių įtaką, ir todėl iš esmės ji jau tapo savarankiška mokslošaka. ...

Literatūros šaltiniai 11
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 3 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Viesasis administravimas organizaciju teoriju kontekste.doc (16.5 KB)

Kiti mokslo darbai

Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. Etinio klimato aspektų Panevėžio teritorinėje muitinėje tyrimai. Muitinės viršininko pavaduotojo apklausos...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. JTO ir UNESCO istorija, tikslai ir uždaviniai. Jungtinės tautos lietuvoje. SSGG internetinio puslapio an...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kupiškio miesto plėtros analizė
Kupiškio miesto plėtros analizė
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įžanga. Kupiškio miesto kilmė, buvusios ir esamos funkcijos. Topografiniai ir hidrografiniai bruožai. Demografiniai p...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Europos Sąjungos politikos ir administravimo magistro baigiamasis darbas. Įvadas. Tyrimo tikslas. Atsižvelgiant į temo...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Įvadas. Tikslas – atliekant Šiaulių miesto gyventojų anketinę apklausą, įvertinti Šiaulių miest...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti