Viešojo administravimo pareigūnų etika

Įvadas. Tyrimo tikslas: išanalizuoti viešojo administravimo pareigūnų etiką. Etikos samprata ir svarba. Etikos samprata. Etikos svarba. Pareigūnų vertinimų įvairovė ir deontologija. Vertinimų įvairovė. Deontologija. Profesinė viešojo administravimo pareigūnų veikla. Pareigūno veiklos etikos principai. Bendroji pareigūno veikla. Etikos problemos viešajame sektoriuje. Išvados.
1 atsiliepimai
Apimtis
15 puslapių
Kategorija
Viešojo administravimo referatas
Viešojo administravimo pareigūnų etika 1 puslapis
1 puslapis
Viešojo administravimo pareigūnų etika 2 puslapis
2 puslapis
Viešojo administravimo pareigūnų etika 3 puslapis
3 puslapis
Viešojo administravimo pareigūnų etika 4 puslapis
4 puslapis
Viešojo administravimo pareigūnų etika 5 puslapis
5 puslapis
Viešojo administravimo pareigūnų etika 6 puslapis
6 puslapis
Viešojo administravimo pareigūnų etika 7 puslapis
7 puslapis
Viešojo administravimo pareigūnų etika 8 puslapis
8 puslapis
Viešojo administravimo pareigūnų etika 9 puslapis
9 puslapis
Viešojo administravimo pareigūnų etika 10 puslapis
10 puslapis
Viešojo administravimo pareigūnų etika 11 puslapis
11 puslapis
Viešojo administravimo pareigūnų etika 12 puslapis
12 puslapis
Viešojo administravimo pareigūnų etika 13 puslapis
13 puslapis
Viešojo administravimo pareigūnų etika 14 puslapis
14 puslapis
Viešojo administravimo pareigūnų etika 15 puslapis
15 puslapis
Viešojo administravimo pareigūnų etika 16 puslapis
16 puslapis
Viešojo administravimo pareigūnų etika 17 puslapis
17 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Su viešojo administravimo etika siejasi pasitikėjimas valdžia ir atskiromis jos institucijomis, demokratija ir net pačia valstybe. Kintanti valstybės socialinė, ekonominė ir politinė aplinka viešojo administravimo etikai daro vis naujus iššūkius, ir vis aktualesni darosi jos teoriniai ir praktiniai aspektai.Viešojo administravimo etika - tai bendros etikos išraiška viešojo administravimo veiklos kontekste. Viešajame sektoriuje dirbama, bando¬ma spręsti problemas, vadovaujantis etinėmis normomis. Etinis veiks¬mas turėtų būti kasdienio darbo dalis.Šiame darbe nagrinėjamos temos: etikos samprata, svarba, verinimai, veikla, problemos, pareigūnų viešajame administravime. Kadangi etika labai svarbi viešojo administravimo subjektams tiek viešojo, tiek vidaus administravimo veikloje, tarpusavio santykiuose, taip pat bendraujant su žmonėmis kasdieniame gyvenime besikreipiančiais į pareigūnus įvairiais klausimais. Tyrimo objektas: viešojo administravimo pareigūnų etika.Tyrimo tikslas: išanalizuoti viešojo administravimo pareigūnų etiką.Tyrimo uždaviniai:> Aptarti pareigūnų ir viešojo administravimo etikos sampatas.> Išsiaiškintiti administravimo pareigūnų vertinimą.> Išnagrinėti etikos problemas viešajame sektoriuje. Tyrimo metodas: literatūros analizė, internetinės medžiagos sisteminimas.Etika turi daug apibūdinimų ir paaiškinimų. Vienaip ši sąvoka vartojama kasdieniniame žmonių bendravime, kitaip – mokslo literatūroje, tačiau ji visuomet vartojama, kai svarstomos žmogaus būties problemos.Etika kaip pasekmė. Skirtingose epochose, valstybėse bei kultūrose moralė buvo skirtingai suprantama. Šiandien taip pat egzistuoja daugiau nei vien etikos sąvoka. Štai keletas:• Etika kaip moralinė vertybė. Šią poziciją atstovauja Aristotelis. Jis teigė, kad įgimtos moralinės savybės neegzistuoja, jų išmokstama socializacijos procese. Išmokstama ir patikrinama kas yra gera, bloga, teisinga, neteisinga ir kt. Elgiuosi taip, nes manau tai esant teisinga.• Paminėtinas atstovas yra N. Makiavelis. Akcentuojama, kad apie veiksmus turi būti sprendžiama pagal pasekmes, rezultatus, o ne pagal veikiančio asmens puoselėjamas vertybes, principus ar ketinimus. Elgiuosi orientuodamasis į pasekmes.• Etika kaip principas. I. Kantas savo poziciją dėsto teigdamas, kad egzistuoja bendri visiems moralės principai. Jo nuomone pareiga yra vienintelis moralinio veikimo kriterijus. Elgiuosi taip, nes manau, kad tai yra mano pareiga.• Etika kaip atsakomybė. W. Wilson kelia visuomenės administratorių atsakomybės klausimą. Organizacija kelia individui vienus reikalavimus, visuomenė kitus, todėl dažnai iškyla atsakomybių suderinamumo problema. Elgiuosi taip, nes jaučiuosi esąs atsakingas.Viešojo administravimo etika tai bendros etikos išraiška viešojo administravimo veiklos kontekste. Ji nagrinėja vertybes ir principus, kuriais remiantis turi būti priimami sprendimai ir atliekami veiksmai. Etika viešajame administravime yra svarbi dėl kelių priežasčių: demokratija remiasi pasitikėjimu, jo pagrindas yra valdžios veiksmų vertinimas. Tarnautojai turi įvertinti, kokią reikšmę jų sprendimai ar veiksmai turės atskirų piliečių, jų grupių, visuomenės interesams. Todėl priimdami sprendimus valstybės tarnautojai turi paisyti bendrų visuomenės vertybių, gerbti piliečių teises, atsižvelgti į jų lūkesčius.J. Bowman viešajame administravime išskiria tris požiūrius į etiką. Etikos rėmai visuomenės administravime:• Etika kaip paklusimas autoritetui. Paklūstant autoritetui galutiniai tikslai ar vertybės nėra analizuojami ar aptariami, jie priimami nereikalaujant racionalaus pagrindo.• Etika kaip moralinis aiškinimas. Tai yra sekimas bendrais moralės principais ir taisyklėmis, tačiau kiekvienu atveju etikos teorija taikoma tiek, kiek principai ar taisyklės tinka veiksmui esamomis sąlygomis.• Etika kaip moralinio sprendimo vykdymas. Sprendimas reiškia pasirinkimą. Kiekvienas sprendimas priklauso nuo konteksto. Kiekviename sprendime atsispindi tarnautojo asmeninės savybės, fantazija, jautrumas, todėl sprendimas visada yra asmeninis.Remdamiesi šiais pateiktais apibrėžimais galima teigti, kad etika tai sisteminis mąstymas apie moralę ir elgesį, sprendimais apie tai, kas teisinga ir ne, bloga ir gera. Etikos objektas yra sprendimas ar veiksmas, paremtas gėrio ir blogio suvokimu. [1]Viešojo administravimo pareigūnų etika yra bendrosios etikos dalis, tirianti atitinkamų tarnybų profesinės dorovės funkcionavimą: jos esmę, specifiką, vaidmenį tarnybinės veiklos srityje ir kitus klausimus. Vadinasi, profesinės etikos objektas yra profesinės veiklos dorovė administravime, Vienas iš labai svarbių teisėsaugos pareigūnų, valdininkų, vykdančių viešąjį administravimą, skiriamųjų bruožų yra tas, kad jų profesinė veikla, bendravimo būdas, priklausantis nuo subjekto socialinio vaidmens. Remiantis šiais apibūdinimais, galima suformuluoti ir administravimo etikos apibrėžimą.Administravimo pareigūnų etika – tai etikos sritis, kuri atsiranda sąveikaujant etikos ir kitoms socialinėms normoms, administruojant viešuosius santykius pagal turimus įgaliojimus. Tai moralės principų, normų visuma, veikianti viešųjų santykių reguliavimo srityje. (A. Laurinavičius, 2001) ...

Literatūros šaltiniai 6 (šaltiniai yra cituojami)
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 3 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Viesojo administravimo pareigunu etika.doc (33.06 KB)

Kiti mokslo darbai

Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. Etinio klimato aspektų Panevėžio teritorinėje muitinėje tyrimai. Muitinės viršininko pavaduotojo apklausos...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. JTO ir UNESCO istorija, tikslai ir uždaviniai. Jungtinės tautos lietuvoje. SSGG internetinio puslapio an...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kupiškio miesto plėtros analizė
Kupiškio miesto plėtros analizė
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įžanga. Kupiškio miesto kilmė, buvusios ir esamos funkcijos. Topografiniai ir hidrografiniai bruožai. Demografiniai p...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Europos Sąjungos politikos ir administravimo magistro baigiamasis darbas. Įvadas. Tyrimo tikslas. Atsižvelgiant į temo...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Įvadas. Tikslas – atliekant Šiaulių miesto gyventojų anketinę apklausą, įvertinti Šiaulių miest...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti