Žemės ūkio sistema

Žemės ūkio sistema. Ekonominiai santykiai ir ekonominės sistemos žemės ūkyje. Žemės ūkio struktūra. Ekonominės ir agrarinės reformos žemės ūkyje. Žemės ūkio kapitalas ir investicijos. Žemės ūkio gamybos priemonės ir kapitalas. Pagrindinės ir apyvartinės priemonės. Kapitalo sudėtis ir struktūra. Žemės ūkio kapitalo nuosavybės formos. Kapitalinio įdėjimo šaltiniai. Ūkių aprūpinimas kapitalu. Žemės ūkio kapitalo rinka. Kapitalo pasiūla ir paklausa. Žemės ūkio kapitalo naudojimo efektyvumas. Žemės ūkio kapitalo naudojimo efektyvumo didinimo priemonės. Apyvartos lėšos. Apyvartinių lėšų naudojimo efektyvumas. Žemės ūkio investicijos. Žemės ūkio investicijų reikšmė ir tikslai. Investicijų esmė ir būtinumas. Žemės ūkio investicijas sąlygojantys veiksniai. Žemės ūkyje yra šie gamybos ištekliai. Investicijų finansavimo šaltiniai. Žemės ūkio investicijų kryptys. Žemės ūkio investicijų įvertinimo metodai. Darbo ištekliai. Darbas žemės ūkyje ir jo ypatumai. Darbo ištekliai žemės ūkyje. Jų sudėtis ir kvalifikacija. Žemės ūkio aprūpintumas darbo ištekliais. Darbo išteklių rinka ir darbo santykiai žemės ūkyje. Darbo našumas žemės ūkyje. Darbo našumo esmė ir veiksniai. Darbo našumo rodiklis. Darbo našumo didinimo būdai.
2 atsiliepimai
Apimtis
16 puslapių
Kategorija
Žemės ūkio špera
Žemės ūkio sistema 1 puslapis
1 puslapis
Žemės ūkio sistema 2 puslapis
2 puslapis
Žemės ūkio sistema 3 puslapis
3 puslapis
Žemės ūkio sistema 4 puslapis
4 puslapis
Žemės ūkio sistema 5 puslapis
5 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

2. ŽEMĖS ŪKIO SISTEMA:2.1.Ekonominiai santykiai ir ekonominės sistemos ž.ū.Ž.ū.yra viena iš daugelio valstybės ūkio gamybos šakų.Ji nėra atskirta nuo kitų šakų.Ž.ū.,kaip visuma sudaro agropramoninį kompleksą ir per šį kompleksą ž.ū. turi ryšius su pramone, su įmonėmis ir bendrovėmis,gaminančiomis ž.ū. techniką,trąšų ir chemikalų gamybos įmonėmis, teikiančioms tam tikras paslaugas įmonėms, veterinarijos tarnyboms,bankams ir t.t. Ekonomikos sistemos planinėje ekonomikoje:1)kolūkiai;2)tarybiniai ūkiai;3)asmeninis pagalbinis ūkis.Rinkos ekonomikos sistemos: 1)ūkininkų ūkiai; )ž.ū.bendrovės; 3)ž.ū.kooperatyvai; 4)akcinės ž. ū. bendrovės; 5)asmeninis ūkis. Šios 2 sistemos skiriasi ekonominiais dėsniais, nuosavybės forma. Planinėj ekonom. viskas buvo pagrįsta valstybine nuosavybe,o rinkos-privati nuosavybė.2.2.Ž.Ū.struktūra. Ž.ū.susideda iš 2 svarbiausių opagrindinių šakų: 1)augalininkys tė; 2)gyvulininkystė.Šios šakos pagal BP yra skirtingos .Augalininkystė sudaro 40-45%,o gyvulininkyste 50-55%.Ūkiai gali būti mišrūs ir specializuoti.Augalininkystės šakos; 1)javininky stė; 2)cukriniai runkeliai;3) lin ai;4)sodininkystė;5)daržininkystė;6) pašariniai augalai.Kiekviena šių šakų skirstoma dar smulkiau: Javai(maistiniai,pašariniai,techniniai);Daržininkystė(lauko,šiltnamių);Sodininkystė(sėklavaisiai,kaulavaisiai);Pašar.augalai(žoliniai,pašar. javai,pašar.šakniavaisiai)Augalininkystė skirstoma į 2 paskirtis: 1)prekiniai augalai; 2)ūkio poreikiams auginami augalai.Gyvulininkystėsšakos:1)galvijai(pieno,mėsos);2)kiaulės;3)paukščiai(kiaušiniams,mėsai,pūkams);4) avys (vilnai,mėsai,kailiams).Gyvulininkystėje prekinė produkcija sudaro didesnę dalį negu augalininkystėje.Ž.ū.yra ir kitos verslo formos ir rūšys:ž.ū.produkcijos ir žaliavų perdirbimas,saugojimas ir sandėlia vimas.Taip pat ž.ū. yra ir netradiciniai verslai. Tai molio, medžio,agroturizmas,kalvystė ir t.t. Leidžiama kultivuoti visas ž.ū. verslo formas,kurių nedraudžia įstatymas.2.3.Ekonominės ir agrarinės reformos ž.ū. Viena pirmųjų yra žinoma valakų reforma.Po valakų reformos buvo 1918-1919m.reforma.Ji susijusi su Rusijos okupacija. *1919-1939m. reforma.Ji nebuvo baigta. *1940-1941m.reforma.Vokiečių okupacij. *1945-1948m .reforma. Vėl Rusijos okupacija.Buvo ūkininkų ūkiai. *1948-1989m. reforma. Prievarta atimama žemė. Varoma į kolūkius. *Nuo 1989m.prasidėjo naujas reformų etapas,kuris tebevyksta.Šiais metais priimtas valstiečių ūkių įstatymas. 5. Žemės ūkio kapitalas ir investicijos5.1.Ž. ū. Gamybos priemonės ir kapitalas5.1.1.Pagrindinės ir apyvartinės priemonės:pagrindinės priemonės-tai darbo priemonės apyvartoje išlieka ilgą laiką,daugiau kaip metus,išlaiko pirminę formą,savo vertę į pagamintą produktą (paslaugą) perkelia dalimis proporcingai nusidėvėjimui.Pagr. priemonės:žemė,pastatai,melioracijos įrengimai,mašinos ir kt.Kitos priemonės:gyvuliųprieaugis,pašarai,sėklos,degalai,trąšos ir kt.-kaip darbo objektai dalyvauja tik viename gamybos ir vartojimo cikle,praranda daiktinę formą,visą vertę iš karto perkelia į naują sukurtąjį produktą(paslaugą)-tai apyvartinės primoės.Ž.ū.gamybinių struktūrų pagr. ir apyvart. priemonės,išreikštos pinigais, sudaro tų struktūrų pagr. ir apyvart. kapitalą.Ž.ū.mašinos,įrengimai,inventorius,suaugę gyvuliai, paukščiai,bitės-įskatomos į pagr. kapitalą.Į apyvart. kapitalą įskaitoma trąšų vertė, nors jos veikia ilgiau nei 1 m.Pagr. ir apyvart. kapitalo santykis 70%:30%.Gamybos priemonių vitimas kapitalu susijęs su privačios nuosavybės atsiradimu,todėl visos gamybos priemonės,taip pat ir žemė,tampa kapitalu.Pagr. gamybo s priemonės įkainojamos pradine, likutine ir atstatomąją verte.Pradine verte įkainojamos naujos pagr. priemonė .Pramonės tiekiamų priemonių pradinę vertę sudaro: įsigijimo,pristatymo į ūkį, montavimo išlaidos. Pastatų-jų statybos išlaidos. Produktyviųjų gyvulių bei daugiamečių sodinių pradinę vertę sudaro jų išauginimo išlaidos.Likutinė vertė surandama iš pagr. priemonės pradinės vertės apskaičiavus susidėvėjusią dalį. Teoriškai galima spręsti apie pagr. priemonės tinkamumą naudojimui. Likutinės vertės dydis ne visada rodo pagr. priemonės būklę,nes jos dėvisi netolygiai.Tai priklauso nuo tų priemonių kokybės,naudojimo darbe intensyvumo,priežiūros.Atstatomoji vertė nustatoma periodiškai perkainojant pagr. priemones.Ji priklauso nuo tų priemonių pradinės vertės,faktiškos būklės,perkainojimo metu atitinkamų orientacinių priemonių kainos.Ž.ū.struktūrų apyvartinės priemonės įkainojimas,atsižvelgiant į reprodukcijos išlaidas:pirktiniai darbo objektai (mineral.trąšos,degalai ir t.t.) vertinami įsigijimo kainomis, pridedant jų pristatymo į ūkį iš laidas;savos gamybos objektai (prieaugi,išaugintos sėklos, pašarai) įvertinami savikaina. ...

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 3 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas Idalis.doc (44.47 KB)

Kiti mokslo darbai

Asmeninio ūkio analizė Mažeikių rajone
Asmeninio ūkio analizė Mažeikių rajone
 • Diplominiai darbai »
 • Žemės ūkio diplominis darbas

Įvadas. Baigiamojo darbo objektas. Informacinių šaltinių apžvalga. Žemės ūkio reforma, jos vykdytojai. Asmeninio ...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Augimo reguliatorių įtaka gazoninių žolių sėklų dygimui ir augalų vystymuisi
Augimo reguliatorių įtaka gazoninių žolių sėklų dygimui ir augalų vystymuisi
 • Diplominiai darbai »
 • Žemės ūkio diplominis darbas

Įvadas. Fitohormonai. Fitohormonų įtaka augalo ontogenezei. Sintetiniai augimo reguliatoriai. Lietuvoje vykdomų tyrim...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Ekologinės žemdirbystės plėtra Lietuvoje
Ekologinės žemdirbystės plėtra Lietuvoje
 • Diplominiai darbai »
 • Žemės ūkio diplominis darbas

Įvadas. Ekologinė žemdirbystė kaip alternatyva tradicinei žemdirbystei. Ekologinės žemdirbystės samprata ir ypatu...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Energetinių želdinių plantacijų įveisimo kaštų analizė
Energetinių želdinių plantacijų įveisimo kaštų analizė
 • Diplominiai darbai »
 • Žemės ūkio diplominis darbas

Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti energetinių plantacinių želdinių įveisimo kaštus. Literatūros apžvalg...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kaimo plėtros galimybės: Kelmės rajonas
Kaimo plėtros galimybės: Kelmės rajonas
 • Diplominiai darbai »
 • Žemės ūkio diplominis darbas

Įvadas. Tikslas – taikant teorinės analizės ir interviu apklausos metodą išanalizuoti ir įvertinti kaimo plėt...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti