Žinių vadyba (7)

Kaip Jūs suprantate išorinę ir vidinę besimokančios organizacijos aplinką? Išvardinkite ir apibūdinkite pagrindinius visuomenės raidos etapus. Kaip Jūs suprantate informacinę visuomenę. Koks santykis tarp informacinės ir žinių visuomenės? Kokie lūkesčiai siejami su informacinės visuomenės vystymusi pasauliniu mastu? Kokie informacinės visuomenės vystymosi ypatumai Lietuvoje? Paaiškinkite besimokančios organizacijos sisteminį modelį pagal Senge? Kokie bruožai būdingi besimokančiai organizacijai? Kokius pokyčius iššaukia informacinės visuomenės vystymasis? Kokie Jūsų asmenine nuomone yra svarbiausi teigiami poslinkiai, susiję su informacinės visuomenės plėtra (išvardinkite ir apibūdinkite tris svarbiausius). Kaip Jūs vertinate Lietuvos kaip informacinės visuomenės lygį (pateikite konkrečią informaciją)? Kaip informacinės technologijos įtakoja šalies ekonominį efektyvumą? Kaip šalies ekonominis / gyvenimo lygis įtakoja informacinių technologijų plėtrą? Išvardinkite veiklos sritis, kuriose informacinės technologijos leido pasiekti esminių pokyčių, ir trumpai juos charakterizuokite. Paaiškinkite informacinių technologijų įtakojimo kompetencijai procesus. Kokia informacinių technologijų įtaka fizinio ir protinio (paprasto ir intelektualaus) darbo santykiui? Paaiškinkite mokslo ir kvalifikacijos kėlimo vietą informacinėje visuomenėje. Ar matote kokius nors informacinių technologijų plėtros neigiamas pasekmes individui? Kaip informacinės technologijos veikia globalizacijos procesus? Kuo paaiškinamas globalizavimo ir atskirų vietų išskirtinumo-patrauklumo prieštaravimas? Kokius kultūrinius pliusus matote dėl informacinės visuomenės plėtros? Kokius kultūrinius minusus matote dėl informacinės visuomenė plėtros? Kokie veiksniai – kultūriniai, politiniai – stabdo informacinės visuomenės plėtrai? Paaiškinkite požiūrį į žinias filosofijoje. Kuo skiriasi žinojimas nuo tikėjimo? Paaiškinkite požiūris į žinias psichologijoje. Paaiškinkite požiūrį į žinias sociologijoje. Kaip traktuojamos žinios informatikoje? Kokie trys momentai skiriami apibūdinant žinojimą? Kaip Jūs suprantate žinias? Pateikite ženklų ir duomenų pavyzdžius. Kuo skiriasi informacija nuo žinių? Pateikite pavyzdžius. Kokius žinote žinių klasifikavimo kriterijus? Kaip klasifikuojamos žinios pagal jų kaupimo lygį? Kaip klasifikuojamos žinios pagal jų išreiškimo lygį? Kaip klasifikuojamos žinios pagal jų naudojimą laiko požiūriu? Kaip žinios klasifikuojamos pagal jų įforminimo lygį? Kokios žmogiškos savybės apsprendžia individualių žinių ypatumus ir kuo jie pasireiškia? Apibūdinkite individualias žinias. Charakterizuokite kolektyvines žinias kaip grupines žinias. Charakterizuokite kolektyvines žinias kaip bendrijos žinias. Charakterizuokite kolektyvines žinias kaip organizacines žinias. Apibūdinkite kompiuterizuotą įmonės duomenų bazę. Kas įeina į įmonės duomenų bazę be kompiuterizuotos įmonės duomenų bazės. Apibūdinkite santykį tarp materialinės duomenų bazės ir žinojimo. Kokie veiksniai apsprendė susidomėjimą žinių vadyba šiuolaikiniame etape? Kaip vertinate žinių vadybos lygį išsivysčiusiose pasaulio šalyse? Išvardinkite pagrindinius žinių vadybos uždavinius ir paaiškinkite jų esmę. Išvardinkite ir apibūdinkite pagrindines žinių vadybos varomąsias jėgas. Kaip į žinių vadybą žiūri skirtingų sričių specialistai? Pateikite jums priimtiną žinių vadybos apibrėžimą? Kokius žinote žinių vadybos formavimo atributus? Paaiškinkite, kaip Jūs suprantate žinių vadybos vietą grandinėje : žinių vadyba – personalo vadyba – įmonių vadyba? Išvardinkite ir pakomentuokite tris žinių vadybos mitus?Įdėjau 5 kad nebūtų vienodi atsakymai. Paaiškinkite kompleksinio žinių vadybos modelio elementinę ir procedūrinę pusę. Kokios, Jūsų nuomone, svarbiausios žinių vadybos dalinės kryptys? Paaiškinkite mokymosi ir žinių vadybos integravimo modelio esmę. Paaiškinkite Ženevos grupės pasiūlyto žinių vadybos modelio ypatumus. Paaiškinkite keturių žinių vadybos etapų modelio ypatumus. Paaiškinkite beheivioristinės mokymosi teorijos esmę. Paaiškinkite kognityvinės/pažinimo mokymosi teorijos esmę. Prisiminkite pagrindines individo kompetencijas, charakterizuokite jas. Išvardinkite ir charakterizuokite tris mokslinius požiūrius į kolektyvinį mokymąsi. Apibūdinkite mokymosi grupės lygyje ypatumus Kas būdinga mokymuisi grupės lygyje? Apibūdinkite organizacinio mokymosi prisiderinimo prie aplinkos aspektą. Apibūdinkite organizacinį mokymąsi rutinų generavimo, panaudojimo ir keitimo požiūriu. Apibūdinkite organizacinį mokymąsi kaip veiklos ir rezultatų koregavimo procesą. Apibūdinkite organizacinės žinių bazės lygius, charakterizuokite kiekvieną iš jų .Apibūdinkite organizacinės duomenų bazės pakopinio modelio praktinę naudą žinių vadybai. Išvardinkite pagrindinius strateginio valdymo bruožus. Apibūdinkite strategijos sampratą. Pagrįskite orientacijos į išteklius koncepciją Pateikite išteklių klasifikacijas ir žinių vietą jose? Kokie veiksniai lemia išteklių priskyrimą ištekliams? Kokie pliusai ir minusai yra būdingi orientacijai į išteklius? Kokius specifinius žinių bruožus turi būti atkreiptas dėmesys strateginiame žinių valdyme? Pakomentuokite pagrindinių kompetencijų sampratą. Charakterizuokite kompetencijų ir mokymosi priklausomybę. Konkurencinio pranašumo žinių bazėje. formavimas žinių bazėje. Koks žinių įsisavinimo gebėjimo vaidmuo strateginiame valdyme? Kokie barjerai pasireiškia imituojant konkurentų žinias? Apibūdinkite kooperavimo vaidmenį strateginiame valdyme? Kokius žinote įmonės ir žinių vadybos strategijos derinimo variantus? Paaiškinkite, ar besimokanti įmonė gali būti bet kokio dydžio ir bet kurioje veiklos srityje dirbanti įmonė? Kaip Jūs suprantate išsireiškimą – formali ir neformali besimokanti organizacija? Apibūdinkite besimokančios organizacijos pagrindinius elementus. Paaiškinkite 4R pertvarkos modelio esmę. Apibūdinkite nuostatos keitimo etapą ir jo vaidmenį pertvarkymo procese. Apibūdinkite restruktūrizavimo etapą ir jo vaidmenį pertvarkymo procese. Apibūdinkite suderinimo su aplinka etapą ir jo vaidmenį pertvarkymo procese. Apibūdinkite atnaujinimo etapą ir jo vaidmenį pertvarkymo procese. Pateikite ir paaiškinkite žinių vadybos lygio įvertinimo schemą.Ką gali ir ko negali padaryti vidaus auditas? Kas lemia vidaus audito atlikimo terminus? Kokie galimi vidaus audito atlikimo organizaciniai variantai? Kokie reikalavimai keliami audito komandos nariams? Kokie reikalavimai keliami audito komandos lyderiui? Apibūdinkite audito plano sudarymo procedūrą. Kuo svarbus pasiruošimo audito atlikimui etapas? Ką turi parodyti audito rezultatų analizė? Kokie rezultatai keliami audito rezultatų pristatymui? Kaip užtikrinti, kad audito komandos pasiūlytos idėjos būtų priimtinos? Kas būdinga kompleksinei audito sistemai? Kokie informacijos rinkimo metodai taikomi vidaus audite? Apibūdinkite anketinės apklausos taikymo sritį, reikalavimus ir problemas. Kokios interviu panaudojimo galimybės gamybinės organizacijos vidaus audite. Kur jūs įžvelgiate suinteresuotų grupių pokalbių ypatumus? Koks moderatoriaus vaidmuo suinteresuotų grupių pokalbyje? Kokie veiksniai trukdo pažangaus patyrimo skleidimui rinkos sąlygomis? Kokius pažangaus patyrimo skleidimo metodus rinkos sąlygomis Jūs žinote.
2 atsiliepimai
Apimtis
15 puslapių
Kategorija
Vadybos špera
Žinių vadyba (7) 1 puslapis
1 puslapis
Žinių vadyba (7) 2 puslapis
2 puslapis
Žinių vadyba (7) 3 puslapis
3 puslapis
Žinių vadyba (7) 4 puslapis
4 puslapis
Žinių vadyba (7) 5 puslapis
5 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas ziniu vadybos koliui1.doc (167.82 KB)

Kiti mokslo darbai

Case analysis: Paper Supplies Corporation
Case analysis: Paper Supplies Corporation
  • Analizės »
  • Vadybos analizė

Darbas anglų kalba. Atvejo analizė: Popieriaus tiekimo korporacijos akcijų pardavimas. Case of Office Center,Inc buying...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Current market situation in the United Kingdom (UK) Food Retail sector
Current market situation in the United Kingdom (UK) Food Retail sector
  • Analizės »
  • Vadybos analizė

Darbas anglų kalba. Dabartinė mažmeninės maisto prekybos sektoriaus rinkos situacija Jungtinėje Karalystėje. PEEST a...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Darbo paieškos, karjeros ir lyderiavimo organizavimas
Darbo paieškos, karjeros ir lyderiavimo organizavimas
  • Analizės »
  • Vadybos analizė

Informacija apie pasirinktą bendrovę (organizaciją). Įtaigus reziumė. Motyvacinis laiškas. Karjeros planavimas. Gyve...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Greito maisto restoranų įvaizdžio vertinimas
Greito maisto restoranų įvaizdžio vertinimas
  • Analizės »
  • Vadybos analizė

Įvaizdžio reikšmė paslaugos teikimo procese ir jo susidarymas. Maitinimo paslaugų rinka. Greito aptarnavimo restoran...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Įmonės aplinkos analizė. Vizija. Misija: SEB Vilniaus bankas
Įmonės aplinkos analizė. Vizija. Misija: SEB Vilniaus bankas
  • Analizės »
  • Vadybos analizė

Įvadas. SEB Vilniaus banko paslaugos. SEB Vilniaus banko pareigos ir tikslai. SEB personalo politikos aspektai. SEB etiko...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti