Žmogus ir aplinka (3)

Kokia darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo paskirtis? Darbuotojų sauga ir sveikata. Darbdavys. Padalinio vadovas. Darbuotojas. Darbuotojų atstovas. Darbo vieta. Darbo sąlyga. Darbo priemonė. Potencialiai pavojingas įrenginys. Kenksmingas veiksnys. Pavojingas veiksnys. Nelaimingas atsitikimas darbe. Nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą ar iš darbo. Profesinė liga. Profesinė rizika. Incidentas. Avarija. Darbuotojų saugos ir sveikatos norminiai teisės aktai. Naktinės pamainos darbuotojas. Darbas pamainomis. Nėščia moteris. Neseniai pagimdžiusi moteris. Krūtimi maitinanti moteris. Kaip užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos garantijas? Kokie yra darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo taikymo ypatumai? Kas vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos viešąjį administravimą. Kas įgyvendina darbuotojų saugos ir sveikatos politiką apskrityje? Kokios tarnybos steigiamos įmonėse darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti? Kam pavaldūs ir kam atsiskaito darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai? Ką privalo informuoti darbdavys apie darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos įsteigimą? Kokiu būdu darbuotojai gali dalyvaut įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos priemones? Kokia įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto steigimo tvarka? Kokias teises turi darbuotojų atstovai darbuotojų saugos ir sveikatos komitete? Kas charakterizuoja mikroklimatą? Kokie yra saugos ir sveikatos reikalavimai darbo priemonėms ir jų naudojimui? Kokios yra darbuotojų apsaugos nuo cheminių bei biologinių medžiagų poveikio? Kokie yra darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai gaminiams? Kokie yra bendrieji darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių įgyvendinimo bendrieji principai? Kas yra įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos pasas? Kas pildo įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės pasą? Kokius žinote teisės aktus, reglamentuojančius saugaus darbo organizavimą ir jų vykdymą įmonėje? Kokiems asmenims privalomas sveikatos tikrinimas? Kas ir kaip organizuoja privalomą darbuotojų sveikatos tikrinimą? Ką žinote apie darbuotojų ir studentų evakuaciją bei avarijų prevenciją ir likvidavimo planus? Kokie darbuotojų veiksmai avarijų pavojaus atveju? Kada darbuotojai turi teisę atsisakyti dirbti? Kokia tvarka atliekama darbų sustabdymo procedūra Kokie reikalavimai įmonėse keliami gamybinės buities ir sanitarinės higienos reikalavimams? Kaip vykdomas darbdavių atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos srityje? Kaip vykdomas padalinių vadovų atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais? Ką žinote apie darbuotojų instruktavimą jų saugos ir sveikatos klausimais? Kokias žinote darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas? Kokia darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo, tvirtinimo ir apskaitos tvarka? Kokius žinote darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimus? Kada vykdomas darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinis instruktavimas ir koks instruktavimo įforminimas? Kam ir kada vykdomas darbuotojų saugos ir sveikatos pirminis instruktavimas darbo vietoje ir instruktavimo įforminimas? Kada ir kam vykdomas darbuotojų saugos ir sveikatos periodinis instruktavimas ir instruktavimo įforminimas? Kada ir kam vykdomas darbuotojų saugos ir sveikatos papildomas instruktavimas ir jo įteisinimas? Kaip vykdomas darbuotojų aprūpinimas saugos ir sveikatos priemonėmis? Kaip vykdomas medicinos paslaugų organizavimas įmonėje? Kokia tvarka darbdavys privalo perkelti darbuotoją dėl sveikatos būklės į kitą darbo vietą? Kokia yra darbdavių teisės darbuotojų saugos ir sveikatos srityje? Kam darbdavys gali pavesti įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos priemones įmonėje? Kokia yra darbuotojo pareiga darbuotojų saugos ir sveikatos srityje? Kokiuose dokumentuose nurodomos konkrečios darbuotojų pareigos saugant savo ir kitų darbuotojų sveikatą bei gyvybę? Kokios yra darbuotojo teisės darbuotojų saugos ir sveikatos srityje? Kokiu būdu darbuotojas praneša darbdaviui apie atsisakymą toliau dirbti, dėl saugos ir sveikatos neužtikrinimo? Kokiu pažeidimu laikomas nepagrįstas darbuotojo atsisakymas dirbti, dėl saugos ir sveikatos neužtikrinimo? Pagal ką vertinam darbuotojų saugos ir sveikatos būklė? Pagal ką vertinamos darbuotojų darbo sąlygos? Kaip kvalifikuojama darbo aplinka? Kaip apibūdinti optimalią darbo aplinką? Kaip apibūdinti normalią darbo aplinką? Kaip apibūdinti kenksmingą darbo aplinką? Kaip apibūdinti labai kenksmingą darbo aplinką? Kaip apibūdinti pavojingą darbo aplinką? Kokiu tikslu atliekamas darbo aplinkos vertinimas? Pagal ką vertinama darbo aplinka? Kas nustato darbo vietas, kuriose turi būti įtvirtinta darbo aplinka? Į kokį dokumentą surašomi darbo aplinkos tyrimų rezultatai? Kokiu tikslu atliekamas darbuotojų saugos ir sveikatos ekspertizės? Kada gali būti skiriamos darbuotojų saugos ir sveikatos ekspertizės? Kieno iniciatyva ar sprendimu yra atliekamo darbuotojų saugos ir sveikatos ekspertizės? Kaip klasifikuojami nelaimingi atsitikimai? Kaip skirstomi nelaimingi atsitikimai pagal jų pasekmes? Kaip apibūdinti lengvą nelaimingą atsitikimą? Kaip apibūdinti sunkų nelaimingą atsitikimą? Kaip skirstomi nelaimingi atsitikimai pagal nukentėjusiųjų skaičių? Kaip skirstomi nelaimingi atsitikimai pagal ryšį su darbu? Kaip skirstomos profesinės ligos? Kas yra lėtinė profesinė liga? Kas yra ūmi profesinė liga? Kam darbdavys privalo pranešti apie nelaimingus atsitikimus, ūmias profesines ligas? Kam turi pranešti apie nelaimingą atsitikimą, ūmią profesinę ligą matęs asmuo? Kokiu dokumentu vadovaujamasi tiriant nelaimingus atsitikimus darbe? Kas sudaro komisiją tiriančią lengvą nelaimingą atsitikimą? Kas sudaro komisiją tiriančią sunkių nelaimingą atsitikimą? Kas daroma, jei ne visos šalys dalyvaujančios nelaimingo atsitikimo tyrime sutinka pasirašyti aktą? Kur saugomi nelaimingų atsitikimų aktai? Kam įteikiami nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo aktai? Kam įteikiami profesinių ligų tyrimo aktai? Ką privalo daryti darbdavys su darbuotojais sudarydamas ekonomines sutartis? Kokiais atvejais darbdaviai neatsako už nelaimingus atsitikimus, ar profesinius susirgimus? Kaip atlygina darbuotojui už pakenkimą sveikatai nelaimingo atsitikimo metu? Kas vykdo saugos ir sveikatos kontrolę įmonėje? Kokia yra Lietuvos respublikos Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo paskirtis? Kas yra darbo inspekcija? Ką apima darbo inspekcija pagal veiklą? Koks pagrindinis darbo inspekcijos uždavinys? Kokia veiklą vysto VDI įgyvendindama pagrindinį uždavinį. Kokias teises turi valstybiniai darbo inspektoriai?. Kokias pareigas turi darbo inspektoriai? Kokia yra darbo inspektorių tikrinimų vykdymo tvarka įmonėje? Kas vadovauja darbo inspekcijai ir jos valdybai? Kas skiria ir atleidžia vyriausiąjį valstybinį darbo inspektorių? Kas vadovauja valstybinių darbo inspekcijų teritoriniams skyriams? Kam gali būti apskųsti darbo inspektoriaus veiksmai ir sprendimai? Kaip skirtoms vėdinimo sistemos pagal oro cirkuliacijos sužadinimo būdą? Kaip skirstomos vėdinimo sistemos pagal paskirtį? Kaip skirstomos vėdinimo sistemos pagal apimtį? Kas sudaro ištraukiamąją vėdinimo sistemą? Kokios yra gamybinio apšvietimo rūšys? Kokios yra natūralaus apšvietimo rūšys? Kokie keliami reikalavimai apšvietimui? Kuo kenksmingas žmogui triukšmas? Kaip skirstomas triukšmas pagal kilimo šaltinį? Kaip sumažinti triukšmą? Kaip skirstoma vibracija pagal perdavimo būdą? Kaip skirst vibracija pagal atsiradimo šaltinį? Kaip sumažint vibraciją? Kokie yra apsaugos nuo elektromagnetinių laukų būdai? Kaip skirstomos asmeninės darbuotojų saugos darbe priemonės? Kaip skirstomi elektros tiekimo tinklai pagal srovę? Kaip skirstomi elektros tinklai pagal įtampą? Kokią įtampą naudoja dauguma vartotojų? Kaip vadinam įtampa tarp dviejų fazinių laidų? Kaip vadinama įtampa tarp fazės laido ir nulinio laido? Koks yra įžeminimo varžos dydis? Kas yra įžeminimas? Kas yra įnulinimas? Kokia įtampa yra sumažinta? Kokios yra individualios apsaugos nuo elektros priemonės? Kokios yra kolektyvinės apsaugos nuo elektros priemonės? Kokių tipų yra elektros saugikliai? Kaip apsisaugot nuo statinės elektros. Kaip "atjungti" žmogų nuo įtampos? Kuo pavojingas įkraunamas akumuliatorius? Kokios yra garo katilo avarijų priežastys? Kokie reikalavimai teikiami garo katilams? Kas kontroliuoja garo katilų darbą? Kur turi būti registruojami garo katilai? Kokie apsinuodijus gyvsidabriu požymiai? Kaip gyvsidabris gali patekti į žmogaus organizmą? Kuo pavojingi darbai bunkeriuose, cisternose, šuliniuose? Kas yra degimas? Ko reikia, kad vyktų degimas? Kokie rodikliai apibūdina degimo procesą? Kas yra pliūpsnio temperatūra? Kas yra užsiliepsnojimo temperatūra? Kokios yra gaisro kilimo priežiūra ir jų profilaktika? Kokia yra gamybinių procesų priešgaisrinė klasifikacija? Kaip skirstomos gaisrų gesinimo priemonės? Kaip skirstomi gesintuvai? Kokia yra vandens putų gesintuvo sudėtis ir veikimo principas? Kokia yra dujų gesintuvo sudėtis ir veikimo principas? Kas ir kaip organizuoja priešgaisrinę saugą įmonėje? Kokia yra Lietuvos respublikos civilinės saugos įstatymo paskirtis? Ką vadinam civiline sauga? Ką vadiname ekstremalia situacija? Ką vadinam ekstremaliu įvykiu? Kokias žinote ekstremalių situacijų priežasčių rūšis? Kas yra gelbėjimo darbai? Kas yra pavojingas objektas? Kas yra gyventojų evakavimas? Kas sudaro civilinės saugos ir gelbėjimo sistemą? Kokie civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos tikslai? Kokie yra civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos uždaviniai? Kokie yra civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos organizavimo ir veiklos principai? Kokie dokumentai sudaro teisinius civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pagrindą? Kokias pareigas ir funkcijas vykdo ūkio subjekto, įstaigos vadovas civilinės saugos srityje? Kokias pareigas ir funkcijas vykdo visuomeninės organizacijos civilinės saugos srityje? Kokios Lietuvos respublikos gyventojų teisės civilinės saugos srityje? Kokios Lietuvos respublikos gyventojų pareigos civilinės saugos srityje? Kelių lygių yra vadovavimas civilinei saugai? Kas yra vyriausia ekstremalių situacijų komisija, jos paskirtis? Ką vykdo ekstremalių situacijų valdymo centras? Kokiu tikslu sudaromos civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pajėgos? Kaip skirstomos civilinės saugos ir gelbėjimo pajėgos pagal savo paskirtį? Kokia valstybės priešgaisrinio gelbėjimo tarnybos padalinių paskirtis? Ką vykdo paieškos ir gelbėjimo tarnybos? Kas sudaro stebėjimo ir laboratorinės kontrolės tinklą? Kas vadovauja gelbėjimo ir kitiems neatidėliotiniems darbams? Kaip vykdomas gyventoju evakavimas? Kaip bus vykdomas evakavimas įvykus avarijai Ignalinos atominėje elektrinėje? Kur organizuoja gyventojų civilinės saugos mokymą? Ką vykdo civilinės saugos mokymo centras? Kas finansuoja civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos institucijas? Kam reikalingi civilinės saugos signalai? Kokius žinote civilinės saugos signalus? Kokias funkcijas ir pareigas atlieka ūkio subjekto, įstaigos vadovas civilinės saugos srityje? Kaip skirstomos kenksmingos medžiagos? Kokias žinote civilinės saugos dujokaukes? Kas sudaro dujokaukę? Nuo ko apsaugo respiratorius? Kokia žinote odos apsaugos priemones? Kaip skirstomos slėptuvės pagal apsauginį poveikį? Kaip skirstomos slėptuvės pagal sutalpinamų žmonių skaičių? Kaip skirstomos slėptuvės pagal parengties lygį? Kaip suprantate priešradiacines slėptuves? Kaip suprantate paprasčiausias priedangas? Kaip skirstomi radiacinės kontrolės prietaisai? Kas yra jodo profilaktika? Kada taikoma jodo profilaktika? Kaip elgtis prasidėjus radioaktyviam užteršimui? Kokias žinote jonizuojančio spinduliavimo rūšis? Kur gali susikaupti radono dujų? Kaip apsisaugoti nuo radono dujų poveikio? Kas priskiriama prie specialiojo švarinimo darbų? Kas yra dezaktyvacija ir kaip ji atliekama? Kas tai yra degazacija ir kaip ji atliekama? Kas tai yra demerkuzija ir kaip ji atliekama? Koks cheminės kontrolės prietaisų veikimo principas? Koks yra leistina radiacijos fonas mkR/h Lietuvos Respublikoje (LR)? Kaip dirbti su cheminės kontrolės prietaisu VPCHR? Kaip atlikti gaivinimą? Kaip uždėti timpą ant kraujuojančios žaizdos? Ką daryti apsinuodijus skrandį? Ką daryti apsinuodijus gyvsidabriu? Ką daryti apsinuodijus smalkėmis? Ką daryti įkandus gyvatei? Ką daryti įkandus šuniui? Kaip atlikti netiesioginį širdies masažą? Kas yra pilietinė gynyba? Kas yra žaliųjų judėjimas?
1 atsiliepimai
Apimtis
16 puslapių
Kategorija
Saugos špera
Žmogus ir aplinka (3) 1 puslapis
1 puslapis
Žmogus ir aplinka (3) 2 puslapis
2 puslapis
Žmogus ir aplinka (3) 3 puslapis
3 puslapis
Žmogus ir aplinka (3) 4 puslapis
4 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 1 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas zmogus ir aplinka spera.doc (47.92 KB)

Kiti mokslo darbai

Darbo saugos analizė: UAB
Darbo saugos analizė: UAB "Dauguva"
 • Analizės »
 • Saugos analizė

Įvadas. Įmonės charakteristika: UAB "Dauguva" poreikio analizė. UAB "Dauguva" nelaimingų atsitik...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Priešgaisrinė sauga. Gelbėjimo darbai
Priešgaisrinė sauga. Gelbėjimo darbai
 • Analizės »
 • Saugos analizė

Įvadas: gaisro sąvoka, formulė. Statistiniai duomenys. Valstybės Priešgaisrinės Gelbėjimo Tarnybos struktūra. Prie...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Darbuotojų saugos ir sveikatos būklė autotransporto įmonėse
Darbuotojų saugos ir sveikatos būklė autotransporto įmonėse
 • Diplominiai darbai »
 • Saugos diplominis darbas

Bendroji tyrimo charakteristika, Darbuotojų saugos ir sveikatos autotransporto įmonėse būklė ir ją sąlygojantys vei...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Darbuotojų saugos ir sveikatos sąlygų gerinimo būdai autotransporto įmonėje
Darbuotojų saugos ir sveikatos sąlygų gerinimo būdai autotransporto įmonėje "Baltic Custom"
 • Diplominiai darbai »
 • Saugos diplominis darbas

Diplominis darbas ir PowerPoint pristatymas. Įvadas. DSS sąlygų gerinimo metodologiniai principai. Darbuotojų saugos i...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Statybose dirbančių asmenų darbo sąlygų įvertinimas
Statybose dirbančių asmenų darbo sąlygų įvertinimas
 • Diplominiai darbai »
 • Saugos diplominis darbas

Įvadas. Statybos darbų aplinka. Mikroklimatas. Oro temperatūra. Oro cirkuliacija. Triukšmas. Oro užterštumas. Techno...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti