Želdynų projektavimas

Želdynų sistema. Atskirieji ir priklausomieji želdynai. Želdyno planavimo, kūrimo, tvarkymo, pertvarkymo, projektavimo sampratos. Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimas. Supaprastintas techninis darbo projektas želdynams. Želdynų sistemos planavimo ypatumai. Želdynų plotų normos. Atskirieji želdynai: parkų kompozicijos ypatumai, miesto ar miestelio sodo kompozicijos ypatumai, skvero kompozicijos ypatumai, arboretumo kompozicijos ypatumai. Miesto ar miestelio sodas. Skveras. Arboretumas. Želdynų želdinių tipai, jų įkomponavimo želdyne ypatumai: pavieniai medžiai, medžių lizdai, medžių ir krūmų grupė, medžių ir krūmų masyvai, alėja, medžių ir krūmų eilės, gyvatvorės. Vertikalus želdinimas. Erdvių formavimo ypatumai. Linijinės ir erdvinės perspektyvos taikymo ypatumai želdynų projektavime. Parkų projektavimo principai. Parko funkcinės zonos. Parko komponentų, funkcinių zonų vieta parko teritorijoje, atsižvelgiant į tarpusavio ryšį, gamtines sąlygas, išorines sąlygas. Parko elementų, fragmentų atitikimas žmogaus poreikiams. Estetiniai parko kūrimo ypatumai. Techninių reikalavimų atitikimas. Minimalūs įrengimo kaštai. Judėjimo kontrolė. Saugumo užtikrinimas. Kraštovaizdžio komponentų - reljefo, vandens telkinių – komponavimo želdyne ypatumai. Želdynų komponavimo meninių priemonių taikymas želdynų kompozicijoje: želdyno elementų forma, linija, kompozicijos proporcija, mastelis, vieningumas (tvarka), įvairovė, kontrastas, balansas (pusiausvyra, simetrija), elementų dominavimas ir akcentai, šviesos ir šešėlių derinimas, kraštovaizdžio elementų tekstūra, kompozicijos įrėminimas, ritmas kompozicijoje, staigmenos, spalvų derinimo ypatumai. Elementų forma. Medžių ir krūmų komponavimo ypatumai.
1 atsiliepimai
Apimtis
8 puslapiai
Kategorija
Botanikos špera
Želdynų projektavimas 1 puslapis
1 puslapis
Želdynų projektavimas 2 puslapis
2 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

1.Želdynų sistema. Želdynų sistema – funkciškai tikslinga ir kompoziciškai vientisa želdynų visuma gamtinio karkaso dalis, palaikanti ekologinį stabilumą ir gerinanti žmonių gyvenamosios ir darbo aplinkos sąlygas. 2.Atskirieji ir priklausomieji želdynai. Želdynų sistemą sudaro atskirieji ir priklausomieji želdynai. Atskirieji želdynai– želdynai esantys specialiai tam teritorijų planavimo dokumentuose suformuotose sklypuose. Pagal naudojimo paskirtį jie skirstomi: 1)Rekreacinės paskirties želdynus – parkus, miesto ir miestelio sodus, skverus, žaliąsias jungtis ir kitus poilsiui skirtus želdynus. 2)Mokslinės, kultūrinės ir memorialinės paskirties želdynus –botanikos sodus, arboretomus, zoo sodus, etnografinius parkus, meno ir parodų parkus, istorinius želdynus, kapines ir kt. 3)Apsauginės ir ekologinės paskirties želdynus. Priklausomieji želdynai–želdynai, esantys kitų objektų žemės sklypuose. Jie skirstomi į: 1)Gyvenamų teritorijų želdynus 2)Visuomeninės paskirties teritorijų želdynus 3)Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų želdynus 4)Rekreacinių teritorijų želdynus 5)Komercinės paskirties objektų teritorijų želdynus. 3. Želdyno planavimo, kūrimo , tvarkymo, pertvarkymo, projektavimo sampratos.Želdyno kūrimas–želdyno projekto rengimas ir įgyvendinimas. Želdyno kūrimo ir (arba) tvarkymo projektas–dokumentas, kuriame smulkiai aprašomi želdyno kūrimo ir (arba) tvarkymo darbai, jų atlikimo eilės tvarka, nurodoma tų darbų sąmatinė vertė, technologijos, veisiamos medžių, krūmų, žolinių augalų (vejoms ir gėlynams) rūšys, išvardijami numatomi darbai įkūrus želdyną. Želdyno pertvarkymas–želdyno planinės erdvinės struktūros keitimas šalinant ne mažiau kaip 20 procentų medžių, krūmų ar žolinių augalų ir sodinant naujus. Želdyno tvarkymas–želdyno augalijos, mažosios kraštovaizdžio architektūros ir inžinerinių statinių reikiamos būklės palaikymas ar atkūrimas vadovaujantis želdyno tvarkymo projektu.4. Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimas. Atskiruosius ir priklausomuosius želdynus kurti ir pertvarkyti galima tik pagal parengtus ir nustatyta tvarka patvirtintus projektus. Atskirieji želdynai. Atskirųjų želdynų projektai rengiami pagal patvirtintus miestų, miestelių, savivaldybių arba jų dalių bendruosius ir detaliuosius planus. Priklausomieji želdynai. Jie projektuojami kartu su planuojama teritorija, kurios sudėtyje jie yra. Priklausomųjų želdynų projektai rengiami pagal patvirtintus planuojamos teritorijos, kurioje yra želdynas, detalius planus. Želdynų projektai turi būti kompleksiniai, apimantys želdinius, reljefą, kelius, takus, vizualinę informaciją, sporto ir kitas aikšteles, vandens telkinius, prireikus ir želdynų aptvėrimą, elektros energijos tiekimą ir lauko apšvietimą, vandentiekį, kanalizaciją, mažuosius kraštovaizdžio architektūros statinius ir teritorijos tvarkymo elementus. Želdynai gali būti projektuojami dviem etapais:1)Rengiant ir techninį projektą ir darbo projektą 2)Rengiant tik techninį darbo projektą. 5. Supaprastintas techninis darbo projektas želdynams. Supaprastintas techninis darbo projektas rengiamas nedidelio ploto nesudėtingiems želdynams. Numatoma tik dalis techninio darbo projekto sudėtyje numatytų tyrimo darbų:1)topografinė nuotrauka, ne senesnė kaip 1metų su pažymėtais medžiais, krūmais, lianomis. 2)situacijos schema 3)esamos padėties planas 4)esamų želdynų ir želdinių inventorizacijos duomenys 5)kiti darbai. Numatomi projektavimo darbai: 1)dendrologinis projektas 2)projektuojamų objektų žymėjimo brėžinys 3)darbų organizavimo projektas 4)sąmatiniai skaičiavimai 5)kiti darbai. Sąvoka "želdyno projektas" reiškia želdyno techninio projekto ir darbo projekto, želdyno techninio darbo projekto ar želdyno supaprastinto projekto dokumentų visumą ...

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 3 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas Zeldynu projektavimas.doc (31.19 KB)

Kiti mokslo darbai

Mišrių ąžuolynų kertinių miško buveinių fitocenotinės struktūros ir būklės tyrimas
Mišrių ąžuolynų kertinių miško buveinių fitocenotinės struktūros ir būklės tyrimas
  • Diplominiai darbai »
  • Botanikos diplominis darbas

Įvadas. Literatūros analizė. Biologinės įvairovės konvencija ir kiti teisės aktai. Kertinių miško buveinių ypaty...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Žeimenos upės slėnio (Pabradės apylinkės) vaistinių augalų botaninė įvairovė, populiacijų būklė ir kai kurių rūšių morfobiologinės savybės bei produktyvumas
  • Diplominiai darbai »
  • Botanikos diplominis darbas

Įvadas. Literatūros apžvalga. Bendros žinios apie vaistinius augalus. Vaistinių augalų rinkimas, laikymas ir ruošim...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Algologija (2)
Algologija (2)
  • Konspektai »
  • Botanikos konspektas

Euglenophyta (euglendumbliai). Chrysophyta (auksadumbliai). Cryptophyta (kriptofiniai). Dinophyta (dinofitainiai). Bacilla...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Algologija (3)
Algologija (3)
  • Konspektai »
  • Botanikos konspektas

Rhotophyta. Šarvadumbliai. Euglenophyta. Dumblių ląstelės ir gniužulo sandara. Maurakulainiai. Žalėsainiai. J...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Augalai, jų makro ir mikroelementai. Augalų biologinė reikšmė
Augalai, jų makro ir mikroelementai. Augalų biologinė reikšmė
  • Konspektai »
  • Botanikos konspektas

Kam augalas panaudoja makro ir mikro elementus, kokia jų biologinė reikšmė? Kaip pernešamos organinės medžiagos, ko...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti