Žemės ūkio ekonomika

Įvadas į žemės ūkio ekonomiką. Žemės ūkio reikšmė šalies ekonomikoje. Žemės ūkio verslas ir jo ypatumai. Žemės ūkio ekonomikos mokslas. Žemės ūkio ekonomikos mokslo raida. Žemės ūkio sistema. Žemės ūkio sistema ir ekonominiai santykiai. Žemės ūkio sistemos pokyčiai. Žemės ūkio struktūra. Ekonominės ir agrarinės reformos žemės ūkyje. Žemės ūkio verslo ištekliai ir jų naudojimo ekonominis efektas ir efektyvumas. Žemės ūkio verslo ištekliai. Ekonominis efektas ir ekonominis efektyvumas. Ekonominio efekto veiksniai ir rodiklių sistema. Ekonominis efektyvumas, jo esmė ir kriterijai. Ekonominio efektyvumo rodiklių sistema ir jos sudarymo principai. Žemės fondas. Žemės reikšmė žemės ūkio versle. Žemės fondo sudėtis, struktūra, vertinimas. Žemės vertinimas. Žemės naudojimo ekonominių rodiklių sistema. Žemės nuomos ir žemės pirkimo – pardavimo rinka. Žemės renta. Žemės hipoteka. Žemės nuoma ir jos veiksniai. Žemės pirkimo – pardavimo rinka ir jos veiksniai. Kapitalo ištekliai. Žemės ūkio investicijos. Kapitalo ir turto esmė. Kapitalo sudėtis ir struktūra. Ilgalaikis turtas, jo įvertinimas ir nusidėvėjimas. Trumpalaikis turtas. Turtas ir nuosavybė. Aprūpintumas kapitalu. Kapitalo ekonominiai rodikliai. Darbo ištekliai. Darbas žemės ūkyje ir jo ypatumai. Darbo ištekliai žemės ūkyje, jų sudėtis ir kvalifikacija. Žemės ūkio aprūpintumas darbo ištekliais. Darbo išteklių rinka ir darbo santykiai žemės ūkio versle. Darbo našumas žemės ūkio versle. Darbo našumo rodikliai. Žemės ūkio gamybos išdėstymo esmė, principai ir veiksniai. Žemės ūkio zonos ir regionai. Žemės ūkio gamybos specializavimo esmė, veiksniai, formos. Žemės ūkio gamybos specializavimo rodikliai, žemės ūkio šakų derinimo principai, kriterijai, efektyvumas. Žemės ūkio gamybos koncentravimo esmė, veiksniai, formos. Žemės ūkio gamybos koncentravimo rodikliai, ūkio dydžio kriterijai ir ekonominis pagrindimas. Žemės ūkio kooperavimo esmė, prielaidos, veiksniai ir kriterijai. Žemės ūkio kooperavimo principai ir formos. Žemės ūkio intensyvinimas. Žemės ūkio intensyvinimo esmė. Žemės ūkio verslo intensyvumas. Žemės ūkio intensyvinimo efektyvumas. Žemės ūkio gamybos kaštai. Žemės ūkio gamybos kaštai, jų esmė, sudėtis ir sistematika. Gamybos kaštų ekonominiai rodikliai. Žemės ūkio produkcijos vieneto savikaina, jos veiksniai ir mažinimo būdai. Žemės ūkio gamybos rezultatai. Žemės ūkio produkcija. Prekingumas. Žemės ir maisto ūkio produkcijos rinka, jos ypatybės ir plėtros problemos. Žemės ūkio produkcijos kainodara ir kainos. Valstybės vaidmuo reguliuojant verslo rezultatus. Produkcijos realizacijos rezultatai. Rentabilumas, jo veiksniai ir didinimo būdai. Kaimo plėtra. Ekonominio augimo ir plėtros esmė. Tvarios plėtros koncepcija. Tvari plėtra žemės ūkyje. Kaimo plėtros esmė. Kaimo plėtros strategija ir jos elementai: vizija, misija, strateginiai tikslai, priemonės. Žemės ūkio infrastruktūra. Infrastruktūros esmė. Infrastruktūra žemės ūkyje. Skirstymas ir vertinimas. Žemės ūkio verslo infrastruktūra. Žemės ūkio materialinė techninė bazė ir jos ypatumai. Žemės ūkio mašinų sistema. Energetika ir transportas. Lietuvos žemės ūkio pastatai. Žemės ūkio chemizavimas. Mokslo, technikos ir technologijų pažangos kryptys bei jų vertinimas žemės ūkyje.
1 atsiliepimai
Apimtis
20 puslapių
Kategorija
Žemės ūkio špera
Žemės ūkio ekonomika 1 puslapis
1 puslapis
Žemės ūkio ekonomika 2 puslapis
2 puslapis
Žemės ūkio ekonomika 3 puslapis
3 puslapis
Žemės ūkio ekonomika 4 puslapis
4 puslapis
Žemės ūkio ekonomika 5 puslapis
5 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

1. Įvadas į ž.ū.ekonomiką1.1.Žemės ūkio reikšmė šalies ekonomikojeSeniau ž. ūkis buvo viena iš svarbiausių valstybės šakų. Dabartiniu metu jo reikšmė tam tikra prasme yra sumenkinta iki bet kurios kitos valstybės ūkio gamybinės šakos. Dabar ž. ūkis gamina tiktai apie 7-8proc BVP. Geografiškai ši šaka apima iš esmės visą šalies teritoriją.Ž. ūkio funkcijos yra šios: 1) aprūpinti maisto produktais gyventojus; 2) aprūpinti perdirbamąją maisto pramonę žaliavomis.1.2. Ž. ūkio verslas ir jo ypatumai1) žemė žemės ūkyje yra svarbiausia ir niekuo nepakeičiama gamybos priemonė, kurią racionaliai naudojant ne tik nesidėvi, bet ir kokybiškai gerėja. Žemė yra ir gamybos objektas, ir gamybos priemonė.(augalai ir gyvuliai taip pat yra ir gamybos objektas ir gamybos priemonė);2) ž. ūkio ekonominiai produkcijos procesai persipina su gamtiniais. Ž. ūkio gamyba priklauso nuo gamtos sąlygų; 3) žemės ūkio gamybos ir darbo periodai žemės ūkyje nesutampa; 4) žemės ūkio gamyba ypač augalininkystėje yra sezoninio pobūdžio; 5) žemės ūkyje sunaudojama daug savos gamybos tarpinių produktų, todėl šioje šakoje prekingumas yra mažesnis;6) ž. ūkio gamybai pradėti nereikalinga visa masė galutinio produkto; 7) ž. ūkio gamybos procesai vyksta didelėje teritorijoje, todėl dauguma žemės ūkio mašinų yra mobilios. Taigi žemės ūkyje didesnės ir transporto išlaidos; 8) ž.ūkyje yra ilgas reprodukcijos procesas, lėta kapitalo apyvarta;9)dauguma gamybos rezultatų paskaičiuojama tik metams pasibaigus; 10) specifinis ž.ū.verslas apsprendžia specifinį kaimo žmonių gyvenimo būdą.1.3. Ž.ū ekonomikos moxlasekonomika - tai veikla, kaip veiksmingiausiai panaudoti turimus gamybos išteklius, siekiant geriausiai patenkinti neribotą visuomenės poreikį įsigyti prekių, produktų ir paslaugų. Tai yra galutinis ekonominės veiklos tikslas I=Ž+K+D; I=Ž+Kp+Ka+D.Ekonominės problemos yra tos, kad žmonių poreikiai yra neriboti, o ištekliai, ypač gamtiniai (t.y. žemė, darbo ištekliai, kapitalas), kurių reikia vienu metu produktams gaminti ir paslaugoms atlikti, yra riboti. Gamtinių išteklių paklausa palyginti su jų pasiūla rinkos ekonomikos sąlygomis visada yra didesnė (kitaip sakant išteklių visada nepakanka). Ž.ūkiui keliami uždaviniai: 1) parengti ekonomines prielaidas LT ž. ir maisto ūkiui integruotis į pasaulio rinką; 2) ekonomiškai pagrįsti ž. ūkio restruktūrizavimo programą; 3) parengti ž. ū. ekonominių santykių valstybinio reguliavimo priemonių sistemą; 4) sistemingai rengti rekomendacijas kaip efektyviai naudoti gamybos išteklius; 5) racionaliai intensyvinti, specializuoti, koncentruoti gamybą; 6) tobulinti techninių, technologinių, finansinių ir kt. sprendimų ekonominio efekto bei efektyvumo nustatymo metodus. Ž.ū.ekonomikoje naud. bendriausi mokslinio pažinimo metodai: indukcija, dedukcija, analizė, sintezė.Atliekant konkrečius tyrimus ž.ū. ekonomika naudojasi metodais: istorinis, statistinis, eksperimentinis, projektinis-apskaičiuojamasis, balansinis, matematinis.Ž.ū.ekonominė informacija kaupiama LR statistikos departamente, ministerijų, kt.departamentų bei valstybės įstaigų t.p. mokslinio tyrimo ir studijų institucijose.1.4. Ž.ū.ekonomikos mokslo raidaEkonom.mokslo pradininkai Ksenofontas, Platonas, Aristotelis, Katonas, Varonas. Viduramžių - L.Pačiolis (Traktatas apie sąskaitas ir įrašus). Naujų laikų – F.Kene. Klasikinė ekonomikos mokykla – A.Smitas, D.Rikardas, D.Hjumas. Racionalaus ž.ū. A.Jangas ir A.D. Teras. Indukcinės krypties agrarinėje ekonomikoje – E.Lauras. F.Erebo. Agrarinės ekonomikos mokslo bei praktikos raidos etapai: 1) Agroekonomikos mokslas ir praktika LT valstybėje (pradž.viduramžiai LDK, vėliau carų Rusijos okupacija) 2) Lietuviško agroekonomikos mokslo raida (19 amž.pradž. lietuvių tautinis atgimimas). 18-20am.žinom.ekonomistai agrarininkai: J.Strojnovskis, K.Krasovskis, M.Očapovskis, J.Šliūpas. Pokario metų ir dabart.laikų ekonomistai agrarininkai: V.Mališauskas, A.Poviliūnas, A.Dikčius.2. ŽEMĖS ŪKIO SISTEMA:2.1.Ž.ū. sistema ir ekonominiai santykiai Pasaulyje žinomos 3 ekonominės sistemos: 1) planinė (komandinė); 2) privataus verslo; 3) mišrioji.1) Planinės ekonomikos sistemoje sprendimai yra sutelkti valstybės ar partijos rankose, o gamybos priemonės yra valstybės nuosavybė, išskyrus darbo jėgą. Šiuo atveju valstybė nusprendžia kokias prekes, produktus reikia gaminti, kokiais kiekiais ir kokias teikti paslaugas pagal vieną centralizuotą planą. Šioje sistemoje visi ištekliai paskirstomi gamintojams, o pagaminta produkcija yra valstybės nuosavybė, kurią ji skirsto fizinėmis kvotomis, taip pat pagal tam tikrus planus. ...

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 3 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas zemes ukio eonomika 1-12 temos.doc (65.16 KB)

Kiti mokslo darbai

Asmeninio ūkio analizė Mažeikių rajone
Asmeninio ūkio analizė Mažeikių rajone
 • Diplominiai darbai »
 • Žemės ūkio diplominis darbas

Įvadas. Baigiamojo darbo objektas. Informacinių šaltinių apžvalga. Žemės ūkio reforma, jos vykdytojai. Asmeninio ...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Augimo reguliatorių įtaka gazoninių žolių sėklų dygimui ir augalų vystymuisi
Augimo reguliatorių įtaka gazoninių žolių sėklų dygimui ir augalų vystymuisi
 • Diplominiai darbai »
 • Žemės ūkio diplominis darbas

Įvadas. Fitohormonai. Fitohormonų įtaka augalo ontogenezei. Sintetiniai augimo reguliatoriai. Lietuvoje vykdomų tyrim...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Ekologinės žemdirbystės plėtra Lietuvoje
Ekologinės žemdirbystės plėtra Lietuvoje
 • Diplominiai darbai »
 • Žemės ūkio diplominis darbas

Įvadas. Ekologinė žemdirbystė kaip alternatyva tradicinei žemdirbystei. Ekologinės žemdirbystės samprata ir ypatu...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Energetinių želdinių plantacijų įveisimo kaštų analizė
Energetinių želdinių plantacijų įveisimo kaštų analizė
 • Diplominiai darbai »
 • Žemės ūkio diplominis darbas

Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti energetinių plantacinių želdinių įveisimo kaštus. Literatūros apžvalg...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kaimo plėtros galimybės: Kelmės rajonas
Kaimo plėtros galimybės: Kelmės rajonas
 • Diplominiai darbai »
 • Žemės ūkio diplominis darbas

Įvadas. Tikslas – taikant teorinės analizės ir interviu apklausos metodą išanalizuoti ir įvertinti kaimo plėt...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti