Miško politika

Miško politika. Politikos samprata, sritys ir kryptys. Miškas. Miško masyvas. Miško funkcija. Miško žemė. Miško ūkio žemė. Miško įmonės žemė. Miško ūkis, miškininkavimas, miško įmonė. Miško politikos samprata. Miško politikos tikslai. Miško politikos veiksniai. Miško politikos struktūra. Miško teisinė politika. Bendroji miško valdymo politika. Miško formavimo politika. Miško turėjimo formos nustatymo politika. Miško funkcinės paskirties formavimo politika. Miško struktūros formavimo politika. Miško žemės ir miško naudojimo bendroji politika. Miško žemės naudojimo politika. Miško naudojimo politika. Miško auginimo politika. Miško techninė ir technologinė politika. Miško ekonominė politika. Miško socialinė politika. Miško inovacijų politika. Miško politikos formavimas. Miško politikos vykdymas ir organizavimas. Seim0 priimti teisės aktai, reguliuojantys miško ūkio santykius. Lietuvos Respublikos (LR) vyriausybės priimti pagrindiai teisės aktai, reguliuojantys miško ūkio santykius. Miško tarnybos priimti teisės aktai. Miško teisė. Miško teisės samprata ir pagrindinės sąvokos. Lt miškas ir jo sudėtis. Miško turėjimo santykiai ir miško nuosavybė. Lietuvos Respublikos (LR) kompetencija miško santykių srityje. Ekonominis valstybinio miško ūkio reguliavimas. Valstybinė miško inventorizacija, miško apskaita, miško kadastras. Valstybinė miško kontrolė. Miško būklės monitoringas. Ūkinis miško valdymas. Miško ūkio organizavimas. Miškotvarkos projektai. Miško želdinimas, auginimas ir gerinimas. Miško apsauga. Miško naudojimas: naudotojai, naudojimo teisės suteikimas ir nutraukimas. Miško naudotojų pareigos ir teisės. Miško naudojimo rūšys. Medienos ruoša. Medienos ruošos dydis. Antrinių miško medžiagų ruoša. Šalutinių miško medžiagų ruoša. Miško naudojimas poilsio ir gydymo reikalams. Miško naudojimas objektų apsaugos reikalams. Miškų naudojimas gamtosaugos ir kultūriniams reikalams. Miško naudojimas moksliniams tyrimams ir mokymo reikalams. Miško naudojimas buvojimui miškuose. Miško naudojimas specialioms valstybės reikmėms. Miško teisės pažeidimų rūšys. Miško teisės pažeidimų ir teisės atsakomybės formos. Miškams ir aplinkai padarytos žalos atlyginimo taksos. Miškų ūkio valdymas. Valdymo, administravimo, vadovavimo, vadybos sampratos. Valdymo objektas, subjektas, dalykas, esmė ir reiškinys, turinys ir forma. Judėjimas, veikla, ūkinė veikla, miško ūkis kaip valdymo objektas. Pagrindinės sisteminio valdymo sąvokos. Valdymas ir ekonomikos dėsniai. Miškų ūkio valdymo dėsniai. Valdymo sistemos, jų kūrimo, funkcionavimo principai. Valdymo metodų sistema. Administraciniai valdymo metodai. Ekonominiai valdymo metodai. Socialiniai valdymo metodai. Psichologiniai valdymo metodai. Teisiniai valdymo pagrindai ir metodai. Miško ūkio valstybinis ir ūkinis valdymas. Valdymo sistemos funkcijos ir funkcinės sritys. Valdymo sistemų struktūros. Miško įmonės organizacinė struktūra. Miško ūkio personalo sudėtis. Miško įmonės valdymo personalas. Miško įmonių valdymo personalo organizavimas. Miško ūkio valdymo priemonės. Valdymo procesas ir technologijos. Valdymo sprendimų klasifikacija. Valdymo sprendimo priėmimo, įforminimo, vykdymo ir kontrolės taisyklės. Dokumentikos ir raštvedybos pagrindai. Lietuvos miškų ūkio sistema. Miško kontrolės sistema. Miško kontrolės rūšys. Miško būklės kontrolė. Miško ūkio veiklos kontrolė.
1 atsiliepimai
Apimtis
25 puslapiai
Kategorija
Žemės ūkio špera
Miško politika 1 puslapis
1 puslapis
Miško politika 2 puslapis
2 puslapis
Miško politika 3 puslapis
3 puslapis
Miško politika 4 puslapis
4 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

MIŠKO POLITIKA1.Politikos samprata, sritys ir kryptys. Politika – valstybės valdymo menas, valstybės veikla, kuria siekiama padidint ir išsaugot šalies galią ir pasiekti pgr.jos tikslus.Politika tai: 1)veiklos srit, apimanti soc.santykius, kurie nagrineja valdžios paėmimo,išlaikymo ir panaudoj. probl. Tai santykiai, apimantys valstybės veiklos formų, uždavinių (misijos ir siekio), turinio formavimą. T.p. politikos veiklos rezulta, išreiškiami orientuojančių teiginių sistema. Valstybės politika – koncentruota šalies ekonomikos išraiška: 1)vidaus – santykiai šalies viduj tarp žmonių grupių; 2)užsienio – tarp valstybių. P.sritys: žemės,m.ū.,pramonė,prekyba, infrastrukt. P.kryptys: ekonominė, soc., kultūrinė, ideologinė, teisinė, ekologinė, techninė, technologinė. P.formuluojama veiklą orientuojančių sistema, padeda spręsti problemas ir įgyvendinti gero sambūvio principus. P.formuoja politinės org-jos. 2.Miškas.M.masyvas.Miškof-ija. Miškas – tai medžiais apaugusi vieta, kur yra tam tikras medžių telkinys, statybinė ir kt. padarinė mediena, augalijos tipas, augmenija ir augavietė,t.y. (ekosistema). Miško masyvas,tai nustatytas minimalų dydį viršijantis žemės plotas, kuriame yra susif. medynai ir gali būt įsiterpusių kt. m. naudmenų. Sudarant optimizuotus miškų junginius – nustatomi miškų valdytojai: mū, nac.park, privatūs savinink, rezervat. Miško funkcija – vaidmuo, kurį miškas atlieka individo, soc. grupės, visuomenės ir geogr. aplinkos atžvilgiu (saugo laukus, saugo dirvožemį). 3.Miško žemė. M.ū.žemė. M.įmon žemė. Miško žemė – nustatyta tvarka augint miškui, apaugusi ir neapaugusi augalija vieta. M.ū.žemė – visa žemė, reikalinga m.bei miškovaisos medž. auginimui. M. įmonės žemė – žemė skirta miško įmonei nustatyta tvarka:1.m. ū. paskirties žemė.2. ž. ū. ariama.3.kt..4.vandens. 1) m.žemė- m.naudmenos, m.dykynės. 2)ne miško žemė – ž. ū. naudmenos, keliai, įv. m.įrenginiai ir kt.žemė.M.žemė: 1.m. naudmenos – medyno žemė. 2.miškovaiso medž.auginimo žemė.3.technolog. paskirt. 4.kt. paskirties miško naudmenos.5.miško dykynės.6.medynų žemė –ne/apaugusi.4.M.ū, miškininkavimas, miško įmonė. M.ū.–šalies ūkio šaka, apimanti kompleksą m. auginimo ir naudoj, aprūp ir aptarnav priem, kuriom siekiama nenutrūkstamai tenkinti šalies ūkio ir visuomenės miško gėrybių poreikius. Miškininkavimas – m. ū. veikla, miško auginimo ir naudojimo priemonių vykdymas siekiant nuolat turėt materialinių ir nematerialinių miško gėrybių. Miško įmonė-valstybės įmonė turto patikėjimo teisėje jai perduotojo valst. žemėj auginanti mišką ir naudoj. m.išteklius, atlieka m.įm.f-jas. 6.MIŠKO POLITIKOS SAMPRATA. Politika – soc. sistemos valdžios organų nustatyti orientyrai, pagal kuriuos galima apibrėžti objektų padėtį ir veiklos kursą.Miško politika – aukšč. valdžios (Seimo) institucijos nustatyti ir paskelbti orientyrai, pagal kuriuos nustatoma: m.ū. kursas (strategija), siekiant patenkinti šalies ūkio ir visuomenės materialinės bei nemat. produkc. poreikius ir gauti visų rūšių pajamas iš miško. Orientyrai gali būti: teisiniai, moksliniai, ekonominiai, administraciniai, technin, ekologin, social. 7.MIŠKO POLITIKOS TIKSLAI. 1.Optimizuoti Lt miškingumą (19-40%). Garantuoti: 2.kraštovaizdžio el. harmoniją ir gyvūnijos/augalijos įvairovę.3.Miško turėjimo formų įvairovės pagrindu garantuoti efektyvų miškininkavimą, nepažeidžiantį ekologinių ir ekonominių santykių pusiausvyros.4...nuolatinį tvarų, tolygų ir daugiatikslį miško naudojimą. ...

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 4 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas misko politika.DOC (59.76 KB)

Kiti mokslo darbai

Asmeninio ūkio analizė Mažeikių rajone
Asmeninio ūkio analizė Mažeikių rajone
 • Diplominiai darbai »
 • Žemės ūkio diplominis darbas

Įvadas. Baigiamojo darbo objektas. Informacinių šaltinių apžvalga. Žemės ūkio reforma, jos vykdytojai. Asmeninio ...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Augimo reguliatorių įtaka gazoninių žolių sėklų dygimui ir augalų vystymuisi
Augimo reguliatorių įtaka gazoninių žolių sėklų dygimui ir augalų vystymuisi
 • Diplominiai darbai »
 • Žemės ūkio diplominis darbas

Įvadas. Fitohormonai. Fitohormonų įtaka augalo ontogenezei. Sintetiniai augimo reguliatoriai. Lietuvoje vykdomų tyrim...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Ekologinės žemdirbystės plėtra Lietuvoje
Ekologinės žemdirbystės plėtra Lietuvoje
 • Diplominiai darbai »
 • Žemės ūkio diplominis darbas

Įvadas. Ekologinė žemdirbystė kaip alternatyva tradicinei žemdirbystei. Ekologinės žemdirbystės samprata ir ypatu...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Energetinių želdinių plantacijų įveisimo kaštų analizė
Energetinių želdinių plantacijų įveisimo kaštų analizė
 • Diplominiai darbai »
 • Žemės ūkio diplominis darbas

Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti energetinių plantacinių želdinių įveisimo kaštus. Literatūros apžvalg...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kaimo plėtros galimybės: Kelmės rajonas
Kaimo plėtros galimybės: Kelmės rajonas
 • Diplominiai darbai »
 • Žemės ūkio diplominis darbas

Įvadas. Tikslas – taikant teorinės analizės ir interviu apklausos metodą išanalizuoti ir įvertinti kaimo plėt...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti